Статут АУБ

Статут Асоціації українських банків (редакція від грудня 2020)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними зборами учасників (З’їзду)
Асоціації українських банків
Протокол № 18 від 04 грудня 2020 рокуСТАТУТ

АСОЦІАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ БАНКІВ

Код ЄДРПОУ 21562073

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

м. Київ - 2020 рік

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. Асоціація українських банків (далі – Асоціація) діє на підставі та у відповідності до вимог Закону України ”Про банки і банківську діяльність”, Цивільного кодексу України, Податкового кодексу України, інших законодавчих актів України та цього Статуту. Асоціація є правонаступницею Асоціації комерційних та кооперативних банків УРСР.


1.2. Асоціація створена з метою сприяння розвитку української банківської системи, захисту та представлення інтересів своїх членів, розвитку міжрегіональних та міжнародних зв’язків, забезпечення наукового та інформаційного обміну, розробки рекомендацій щодо поліпшення банківської діяльності.


1.3. Асоціація є недержавною, незалежною, добровільною, непідприємницькою організацією, що об’єднує банки, банківські об’єднання, а також інші установи, підприємства та організації.
Асоціація є неприбутковою організацією.


1.4. Членство в Асоціації не накладає на її членів ніяких обмежень щодо підприємницької, громадської та будь-якої іншої діяльності, що не заборонена законом. Асоціація не має права втручатися у діяльність її членів.
Асоціація не відповідає за зобов’язаннями її членів, члени Асоціації не відповідають за зобов’язаннями Асоціації.


1.5. Асоціація є юридичною особою.
Асоціація має повне та скорочене найменування:
повне: Асоціація українських банків,
скорочене: АУБ.
Асоціація має свій баланс, печатки, штампи, символіку, рахунки в банках. Асоціація володіє відокремленим майном на праві власності, може від свого імені укладати договори, набувати прав і нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем у суді.


1.6. Асоціація має право:
• відкривати свої представництва і філії на території України;
• відкривати закордонні представництва, співпрацювати з закордонними банками, юридичними особами та їх об’єднаннями;
• входити до складу міжбанківських об’єднань країн Європи і світу, виступати засновником таких об’єднань;
• виступати засновником підприємств, установ, організацій;
• володіти, користуватися і розпоряджатися власною конфіденційною інформацією професійного, ділового, банківського, комерційного та іншого характеру. Конфіденційна інформація розповсюджується за умов, що визначаються Асоціацією, яка самостійно встановлює режим доступу до такої інформації, включаючи належність її до категорії конфіденційної, та запроваджує до неї систему захисту.


1.7. Місцезнаходження Асоціації: 02002, м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 15.


2. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАВДАННЯ АСОЦІАЦІЇ


2.1. Асоціація діє на основі таких принципів:
• законності;
• компромісного вирішення питань з урахуванням інтересів усіх членів Асоціації;
• довіри та взаємодопомоги у відносинах між членами Асоціації;
• добровільної участі членів Асоціації в проєктах і програмах, що здійснюються за рішеннями Ради Асоціації;
• обов’язкового виконання рішень, що приймаються З’їздом Асоціації;
• самостійності та незалежності від державних структур.


2.2. Основними завданнями Асоціації є:
• захист прав та інтересів членів Асоціації, забезпечення правових гарантій їхньої діяльності;
• формування позиції членів Асоціації з важливих питань їх діяльності та представлення зазначеної позиції у відносинах з третіми особами;
• сприяння створенню правової бази банківської, фінансової та іншої підприємницької діяльності;
• вироблення та формування шляхів та напрямків розвитку економіки та банківської системи України як єдиного комплексу;
• сприяння підвищенню кваліфікації і професіоналізму фахівців фінансової сфери;
• ознайомлення громадськості з діяльністю учасників Асоціації та їх роллю в економічному житті України;
• сприяння реалізації положень антимонопольного законодавства у фінансовій сфері;
• утвердження взаємної довіри, надійності, порядності та ділового партнерства у взаємовідносинах між членами Асоціації та клієнтами;
• забезпечення та надання доступу до недержавного незалежного розгляду спорів шляхом створення та діяльності постійно діючого третейського суду при Асоціації;
- доведення до членів Асоціації інформації про проєкти законодавчих та нормативних актів, судової практики.


2.3. Для досягнення зазначених завдань Асоціація:
- аналізує проєкти законодавчих та нормативних актів, які стосуються банківської та фінансової діяльності, домагається прийняття її зауважень і пропозицій Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, Національним банком України (далі - НБУ), іншими державними органами під час розгляду таких проєктів;
• підтримує і розвиває ділові контакти з Верховною Радою України, Адміністрацією Президента України, Кабінетом Міністрів України, НБУ, іншими органами влади України;
• співпрацює з НБУ щодо вироблення основних напрямів грошово-кредитної політики, бере участь в розробці проєктів інструкцій та інших нормативних документів НБУ, які регулюють діяльність комерційних банків та небанківських фінансових установ;
• створює самостійно або спільно з іншими організаціями школи, центри і курси підготовки та перепідготовки кадрів;
• співпрацює з засобами масової інформації, проводить прес-конференції, видає інформаційно-аналітичний бюлетень та інші матеріали;
• надає консультації та допомогу своїм членам у всіх справах, що стосуються їх діяльності;
• самостійно або разом з іншими організаціями організовує та проводить конференції, симпозіуми, семінари, тренінги, лекції та інші заходи;
• організовує та бере участь в обговореннях стану та шляхів розвитку банківської системи та економіки України серед професійних та наукових кіл, сприяє обміну досвідом роботи, встановленню ділових контактів;
• проводить роботу з метою встановлення єдиних для всієї банківської системи України підходів щодо банківської етики та розглядає факти порушення банками встановлених правил та стандартів банківської етики;
• залучає представників членів Асоціації до участі в заходах, що проводяться органами державної влади та управління з метою розвитку банківської системи та економіки України;
• створює або виступає засновником підприємств, установ та організацій;
• утворює постійно діючий Третейський суд;
• звертається до правоохоронних органів з метою захисту інтересів своїх членів та їх працівників.


2.4. Асоціація не здійснює самостійної підприємницької діяльності, не здійснює контроль та управління підприємницькою діяльністю своїх членів. Асоціація реалізує свої повноваження та завдання без мети отримання прибутку.


3. ЧЛЕНСТВО В АСОЦІАЦІЇ


3.1. Членами Асоціації можуть бути банки, об’єднання банків, інші підприємства, установи та організації, які створені відповідно до чинного законодавства України, визнають Статут Асоціації, сплачують вступні і членські внески.
Членами Асоціації з правом дорадчого голосу можуть бути підприємства, установи та організації, які виявили бажання бути членами Асоціації з правом дорадчого голосу, визнають Статут Асоціації та сплачують членські внески. Ці організації сплачують внески в порядку, затвердженому Радою Асоціації.
Члени Асоціації зберігають повну господарську та фінансову самостійність.


3.2. Від імені членів Асоціації при реалізації їх прав та законних інтересів діють їх керівники або уповноважені представники.


3.3. Прийняття в члени Асоціації здійснюється на підставі письмової заяви юридичної особи, що бажає вступити в Асоціацію. Рішення про прийняття в члени Асоціації приймається Радою Асоціації. Особа вважається прийнятою в члени Асоціації з моменту прийняття Радою Асоціації відповідного рішення.


3.4. Членство в Асоціації припиняється у разі:
3.4.1. ліквідації члена Асоціації. У цьому випадку особа припиняє членство в Асоціації автоматично, одночасно з моментом виключення її з Єдиного державного реєстру;
3.4.2. подання членом Асоціації заяви про вихід з Асоціації. Заява про вихід з Асоціації подається до Асоціації у письмовому вигляді. Датою виходу із Асоціації члена, що подав заяву про вихід, вважається дата отримання Асоціацією такої заяви;
3.4.3. несплати членських внесків більше шести місяців за поточний рік. Датою припинення членства в Асоціації у разі несплати членських внесків є дата отримання таким членом Асоціації письмового повідомлення від Асоціації;
3.4.4. виключення члена Асоціації рішенням Ради Асоціації. Рада Асоціації може виключити із Асоціації її члена, який порушує законодавство України або Статут Асоціації, допускає некоректні дії, що негативно впливають на престиж членів Асоціації. Датою виключення члена Асоціації у цьому випадку вважається дата прийняття відповідного рішення Радою Асоціації.


4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ АСОЦІАЦІЇ


4.1. Члени Асоціації мають право:
• обирати органи управління Асоціації;
• подавати пропозиції до порядку денного З’їзду Асоціації не пізніше ніж за два тижні до початку його роботи;
• брати участь у роботі над документами, що визначають головні напрями діяльності Асоціації, подавати до Ради Асоціації пропозиції, спрямовані на захист інтересів і вдосконалення діяльності Асоціації та її членів;
• користуватися інтелектуальними розробками та матеріально-технічними засобами, а також послугами, консультаціями та рекомендаціями, які надаються виконавчим органом Асоціації;
• одержувати підтримку Асоціації під час розгляду спірних питань в органах державної влади та управління, а також в НБУ;
• входити до складу регіональних об’єднань банків або регіональних представництв та філій Асоціації,
• добровільно виходити з Асоціації.
Члени Асоціації мають рівні права та обов’язки.


4.2. Члени Асоціації зобов’язані:
• додержуватись Статуту та виконувати рішення, що приймаються З’їздом;
• додержуватись ділової етики, принципів добросовісної конкуренції, безумовного виконання правил етичної і професійної поведінки під час діяльності на ринку України;
• брати участь у реалізації цілей і завдань Асоціації;
• підвищувати ефективність роботи, репутацію у клієнтів;
• розвивати співробітництво між членами Асоціації на основі доброзичливості, взаємної поваги і підтримки, безумовного виконання взаємних зобов’язань;
• вчасно сплачувати членські внески та інші платежі, які визначені З’їздом та Радою Асоціації;
• своєчасно і оперативно надавати Асоціації на її запит дані, що не становлять комерційної таємниці, а також самостійно повідомляти про реорганізацію, зміну керівників, найменування, місцезнаходження, службові телефони керівників члена Асоціації;
• не розголошувати інформацію, що являє собою комерційну таємницю, навіть після виходу з Асоціації.


5. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ АСОЦІАЦІЄЮ


5.1. Управління Асоціацією здійснюють:
• Загальні збори учасників Асоціації (далі – З’їзд);
• Рада Асоціації;
• Президент Асоціації.


5.2. Вищим органом управління Асоціації є З’їзд. Брати участь у роботі З’їзду мають право усі члени Асоціації. Кожен член Асоціації має один голос. Члени Асоціації з дорадчим голосом по питаннях порядку денного не голосують та мають право на висловлення своєї позиції щодо питань порядку денного. Члена Асоціації має право представляти його керівник, або уповноважена ним особа.


5.3. Черговий З’їзд скликається не менше одного разу на два роки.


5.4. Позачерговий З’їзд скликається за рішенням Ради Асоціації, а також на вимогу не менше 10% членів Асоціації.
Для скликання позачергового З’їзду за вимогою членів Асоціації, їм необхідно направити спільну письмову заяву на ім’я Голови Ради Асоціації з проєктом порядку денного. Позачерговий З’їзд скликається Радою Асоціації у строк не пізніше як 30 днів з моменту отримання письмової заяви членів Асоціації про скликання позачергового З’їзду.


5.5. З’їзд вважаються правомочними, якщо на ньому присутні представники не менше половини членів Асоціації.
Рішення З’їзду приймаються більшістю не менше як у ¾ голосів присутніх на З’їзді представників членів АУБ з таких питань:
• прийняття змін до Статуту Асоціації;
• прийняття рішення про припинення Асоціації.
Рішення З’їзду Асоціації з усіх інших питань приймаються простою більшістю голосів присутніх на З’їзді.


5.6. До компетенції З’їзду Асоціації належить:
• прийняття змін до Статуту Асоціації;
• розгляд і затвердження звітів Ради, Президента та Ревізійної комісії Асоціації;
• розгляд та скасування рішень Ради Асоціації про виключення члена Асоціації з її складу;
• затвердження основних напрямів діяльності Асоціації та розгляд питань, запропонованих її членами;

• обрання строком на чотири роки Президента Асоціації;
• обрання строком на чотири роки Голови Ради Асоціації, членів Ради Асоціації та членів Ревізійної комісії;
• затвердження Положення про Раду Асоціації;
• прийняття рішень з будь-яких питань діяльності Асоціації;
• прийняття рішення про припинення Асоціації;
• делегування певної частини належних З’їзду повноважень Раді Асоціації або Президентові Асоціації.


5.7. У період між З’їздами управління Асоціацією здійснює Рада Асоціації.
Рада здійснює свою діяльність на підставі Статуту та Положення про Раду Асоціації, яке затверджується З’їздом.
Рада Асоціації складається з тринадцяти осіб. Президент та перший Віце-президент Асоціації входять до складу Ради Асоціації за посадою. Інших одинадцять
Члени Ради Асоціації працюють на громадських засадах.
Членство в Раді є особистим та не передається іншим представникам членів Асоціації.
Членство в Раді припиняється у випадках:
• обрання нового складу Ради Асоціації,
• смерті, обмеження дієздатності члена Ради,
• виключення члена Ради з органу управління того члена Асоціації, від якого така особа була обрана,
• припинення членом Ради представництва від того члена Асоціації, від якого така особа була обрана,
• добровільного виходу члена Ради Асоціації за його заявою про вихід із Ради Асоціації,
• припинення членства в Асоціації юридичної особи, представником від якої такого члена Ради було обрано,
• самоусунення члена Ради від роботи Ради, систематичного неприйняття участі в засіданнях Ради. У такому разі рішення про виключення члена Ради з її складу приймається Радою Асоціації.
У разі припинення членства в Раді одного чи більше її членів, автоматично зменшується кількісний склад Ради Асоціації. Рада Асоціації залишається правомочною в зменшеному складі, але в кількості не менше п’ять осіб, до наступного З’їзду, на якому буде обрано новий склад Ради Асоціації.
Члени Ради Асоціації обираються терміном на 4 роки. У випадку, якщо після спливу цього строку не буде обрано новий склад Ради Асоціації, повноваження її членів автоматично пролонгуються до моменту переобрання Ради Асоціації.


5.8. Рада Асоціації:
• скликає З’їзд Асоціації, визначає порядок денний З’їзду, час і місце його проведення;
• вносить на розгляд З’їзду проєкт основних напрямів діяльності Асоціації на наступні два роки;
• здійснює контроль за реалізацією рішень З’їзду і затверджених ними основних напрямів діяльності Асоціації;
• приймає рішення про прийняття до Асоціації та виключення з неї членів на підставах і в порядку, передбаченому п. 3.4.4 Статуту;
• затверджує кошторис на утримання Асоціації;
• встановлює розмір посадового окладу Президента;
• затверджує Положення про преміювання працівників Асоціації та виплату їм винагороди за підсумками роботи за рік;
• за пропозицією Президента Асоціації затверджує віце-президентів Асоціації;
• затверджує за поданням Президента Асоціації Положення, Регламент та список третейських суддів постійно діючого третейського суду Асоціації та сприяє його роботі;
• встановлення розміру та терміну сплати вступних і членських внесків;
• визначає порядок сплати членських внесків для членів Асоціації, прийнятих до її складу з правом дорадчого голосу;
• виключає зі свого складу члена Ради, який самоусувається від роботи Ради, систематично не приймає участі в засіданнях Ради.
Рада Асоціації виконує свої функції шляхом проведення засідань. Засідання проводяться згідно з Положенням про Раду Асоціації, яке затверджене З’їздом.
Засідання Ради Асоціації є правомочним за умови присутності на ньому більше половини її складу.


5.9. Голова Ради Асоціації:
• очолює Раду Асоціації,
• головує на З’їздах та засіданнях Ради Асоціації;
• здійснює поточний контроль за реалізацією виконавчим органом Асоціації, рішень З’їздів та Ради Асоціації;
• вносить пропозиції щодо кандидатур на посаду Президента і членів Ради Асоціації.


5.10. Виконавчим органом Асоціації є Президент Асоціації.
Президент Асоціації:
• організовує виконання рішень З’їздів та Ради Асоціації;
• керує поточною діяльністю Асоціації,
• представляє Асоціацію в органах державної влади, громадських і міжнародних організаціях, у відносинах із зарубіжними партнерами;
• без довіреності здійснює дії від імені Асоціації,
• розпоряджається грошовими коштами та майном Асоціації;
• сповіщає членів Асоціації про час і місце проведення З’їзду та його порядок денний не пізніше ніж за 30 днів до його скликання;
• в межах затвердженого кошторису фонду оплати праці визначає структуру, штатну чисельність, посадові оклади працівників Асоціації;
• приймає рішення про прийняття, звільнення з роботи та преміювання працівників Асоціації;
• подає Раді для затвердження кандидатури на посаду віце-президентів;
• укладає від імені Асоціації правочини, у тому числі договори, та дає від свого імені доручення на одержання матеріальних цінностей;
• відкриває розрахункові та інші рахунки в банках, підписує першим підписом грошово-розрахункові документи;
• забезпечує зв’язки із зарубіжними об’єднаннями банків та іншими організаціями;
• вносить пропозиції щодо кандидатур Голови та суддів Третейського суду АУБ.
Президент Асоціації може делегувати свої права віце-президентам та іншим працівникам Асоціації.


6. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ


6.1. Ревізійна комісія обирається З’їздом і підзвітна виключно йому. З’їзд визначає кількісний склад Ревізійної комісії та порядок її діяльності.


6.2. Голова Ревізійної комісії обирається зі складу Ревізійної комісії її членами простою більшістю голосів.


6.3. Комісія здійснює контроль за фінансовою та господарською діяльністю Асоціації.


6.4. Ревізійна комісія складає висновки за річними звітами та балансами і подає їх З’їздові на затвердження.


7. ФІНАНСИ ТА МАЙНО. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ


7.1. Для виконання покладених на неї завдань, Асоціація може мати у своїй власності кошти та інше майно. Кошти Асоціації утворюються за рахунок:
• разових (вступних) та періодичних (членських та цільових) внесків членів Асоціації;
• пасивних доходів відповідно до податкового законодавства;
• третейського збору;
• надходжень, які отримує Асоціація від заходів з організації та проведення лекцій, семінарів, конференцій, тренінгів та інших заходів;
• надходжень від розповсюдження експертних, аналітичних матеріалів, що стосуються сфери банківської діяльності;
• інших надходжень, що не заборонені законодавством для отримання неприбутковою організацією.


7.2. Доходи Асоціації використовуються виключно для фінансування видатків на її утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених Статутом. Розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів Асоціації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління, які не є працівниками Асоціації, та інших пов’язаних з ними осіб забороняється.


7.3. Асоціація здійснює бухгалтерський облік результатів своєї роботи, веде статистичну звітність. Порядок ведення бухгалтерського обліку та статистичної звітності визначається відповідним законодавством.


8. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ


8.1. Діяльність Асоціації припиняється шляхом ліквідації або реорганізації за рішенням З’їзду Асоціації та на інших підставах, передбачених законодавством України.


8.2. У разі ліквідації Асоціації згідно рішення З’їзду, ліквідація Асоціації здійснюється ліквідаційною комісією, призначеною З’їздом Асоціації. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління Асоціацією.


8.3. При реорганізації Асоціації її права та обов’язки переходять до її правонаступника.
Асоціацію не може бути реорганізовано в юридичну особу, метою діяльності якої є одержання прибутку.


8.4. Ліквідація вважається завершеною, а Асоціація такою, що припинила свою діяльність, з моменту виключення її з Єдиного державного реєстру.


8.5. У разі припинення Асоціації (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи Асоціації, які залишаються після задоволення претензій кредиторів та погашення інших боргів Асоціації, передаються одній чи кільком іншим неприбутковим організаціям подібного виду або зараховуються до бюджету держави.

Головуючий

Загальних зборів учасників (З’їзду)      ________________       Аржевітін С.М.   

Секретар

Загальних зборів учасників (З’їзду)      ________________       Топачевська С.Ю.

Підписка на новини АУБ

aub logo white 70

 

Місія Асоціації українських банків – підтримка розвитку національної банківської системи. АУБ співпрацює з Верховною Радою України з питань удосконалення законодавства, що регулює банківську діяльність, взаємодіє з Національним банком України щодо нормативного забезпечення функціонування банків та небанківських фінансових установ. АУБ дбає про підвищення кваліфікації банківських працівників, розширює міжнародні зв'язки з асоціаціями та банківськими структурами інших країн.

 

Контакти

    Адреса:
вул. Євгена Сверстюка,
15 Київ 02002 Україна


   Email :
secret@aub.org.ua


    Телефони:
+380 (44) 516-8775

Підписка на новини АУБ