Документи

 1. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ АСОЦІАЦІЄЮ

5.1. Управління Асоціацією здійснюють:

 • Загальні збори учасників Асоціації (далі – З’їзд);
 • Рада Асоціації;
 • Президент Асоціації.

5.2. Вищим органом управління Асоціації є З’їзд. Брати участь у роботі З’їзду мають право усі члени Асоціації. Кожен член Асоціації має один голос. Члени Асоціації з дорадчим голосом по питаннях порядку денного не голосують та мають право на висловлення своєї позиції щодо питань порядку денного. Члена Асоціації має право представляти його керівник, або уповноважена ним особа.

5.3. Черговий З’їзд  скликається не менше одного разу на два роки.

5.4. Позачерговий З’їзд скликається за рішенням Ради Асоціації, а також на вимогу не менше 10% членів Асоціації.

Для скликання позачергового З’їзду за вимогою членів Асоціації, їм необхідно направити спільну письмову заяву на ім’я Голови Ради Асоціації з проектом порядку денного. Позачерговий З’їзд скликається Радою Асоціації у строк не пізніше як 30 днів з моменту отримання письмової заяви членів Асоціації про скликання позачергового З’їзду.

5.5. З’їзд вважаються правомочними, якщо на ньому присутні представники не менше половини членів Асоціації.

Рішення З’їзду приймаються більшістю не менше як у ¾ голосів присутніх на З’їзді представників членів АУБ з таких питань:

 • прийняття змін до Статуту Асоціації;
 • прийняття рішення про припинення Асоціації.

Рішення З’їзду Асоціації з усіх інших питань приймаються простою більшістю голосів присутніх на З’їзді.

5.6. До компетенції З’їзду Асоціації належить:

 • прийняття змін до Статуту Асоціації;
 • розгляд і затвердження звітів Ради, Президента та Ревізійної комісії Асоціації;
 • розгляд та скасування рішень Ради Асоціації про виключення члена Асоціації з її складу;
 • затвердження основних напрямів діяльності Асоціації та розгляд питань, запропонованих її членами;
 • встановлення розміру та терміну сплати вступних і членських внесків;

- обрання строком на чотири роки Президента Асоціації;

 • обрання строком на чотири роки Голови Ради Асоціації, членів Ради Асоціації та членів Ревізійної комісії;
 • затвердження Положення про Раду Асоціації;
 • прийняття рішень з будь-яких питань діяльності Асоціації;
 • прийняття рішення про припинення Асоціації;

- делегування певної частини належних З’їзду повноважень Раді Асоціації або Президентові Асоціації.

5.7. У період між З’їздами управління Асоціацією здійснює Рада Асоціації.

Рада здійснює свою діяльність на підставі Статуту та Положення про Раду Асоціації, яке затверджується З’їздом.

Рада Асоціації складається з семи осіб. Президент та перший Віце-президент Асоціації входять до складу Ради Асоціації за посадою. Інших п’ять членів Ради Асоціації обирає З’їзд.

Члени Ради Асоціації працюють на громадських засадах.

Членство в Раді є особистим та не передається іншим представникам членів Асоціації.

Членство в Раді припиняється у випадках:

 • обрання нового складу Ради Асоціації,
 • смерті, обмеження дієздатності члена Ради,
 • виключення члена Ради з органу управління того члена Асоціації, від якого така особа була обрана,
 • припинення членом Ради представництва від того члена Асоціації, від якого така особа була обрана,
 • добровільного виходу члена Ради Асоціації за його заявою про вихід із Ради Асоціації,
 • припинення членства в Асоціації юридичної особи, представником від якої такого члена Ради було обрано,
 • самоусунення члена Ради від роботи Ради, систематичного неприйняття участі в засіданнях Ради. У такому разі рішення про виключення члена Ради з її складу приймається Радою Асоціації.

У разі припинення членства в Раді одного чи більше її членів, автоматично зменшується кількісний склад Ради Асоціації. Рада Асоціації залишається правомочною в зменшеному складі, але в кількості не менше трьох осіб, до наступного З’їзду, на якому буде обрано новий склад Ради Асоціації.

Члени Ради Асоціації обираються терміном на 4 роки. У випадку, якщо після спливу цього строку не буде обрано новий склад Ради Асоціації, повноваження її членів автоматично пролонгуються до моменту переобрання Ради Асоціації.

5.8. Рада Асоціації:

 • скликає З’їзд Асоціації, визначає порядок денний З’їзду, час і місце його проведення;
 • вносить на розгляд З’їзду проект основних напрямів діяльності Асоціації на наступні два роки;
 • здійснює контроль за реалізацією рішень З’їзду і затверджених ними основних напрямів діяльності Асоціації;
 • приймає рішення про прийняття до Асоціації та виключення з неї членів на підставах і в порядку, передбаченому п. 3.4.4 Статуту;
 • затверджує кошторис на утримання Асоціації;
 • встановлює розмір посадового окладу Президента;
 • затверджує Положення про преміювання працівників Асоціації та виплату їм винагороди за підсумками роботи за рік;
 • за пропозицією Президента Асоціації затверджує віце-президентів Асоціації;
 • затверджує за поданням Президента Асоціації Положення, Регламент та список третейських суддів постійно діючого третейського суду Асоціації та сприяє його роботі;
 • визначає порядок сплати членських внесків для членів Асоціації, прийнятих до її складу з правом дорадчого голосу;
 • виключає зі свого складу члена Ради, який самоусувається від роботи Ради, систематично не приймає участі в засіданнях Ради.

Рада Асоціації виконує свої функції шляхом проведення засідань. Засідання проводяться згідно з Положенням про Раду Асоціації, яке затверджене З’їздом.

Засідання Ради Асоціації є правомочним за умови присутності на ньому більше половини її складу.

5.9. Голова Ради Асоціації:

 • очолює Раду Асоціації,
 • головує на З’їздах та засіданнях Ради Асоціації;
 • здійснює поточний контроль за реалізацією виконавчим органом рішень З’їздів та Ради Асоціації;
 • вносить пропозиції щодо кандидатур на посаду Президента і членів Ради Асоціації.

5.10. Виконавчим органом Асоціації є Президент Асоціації.

Президент Асоціації:

 • організовує виконання рішень З’їздів та Ради Асоціації;
 • керує поточною діяльністю Асоціації,
 • представляє Асоціацію в органах державної влади, громадських і міжнародних організаціях, у відносинах із зарубіжними партнерами;
 • без довіреності здійснює дії від імені Асоціації,
 • розпоряджається грошовими коштами та майном Асоціації;
 • сповіщає членів Асоціації про час і місце проведення З’їзду та його порядок денний не пізніше ніж за 30 днів до його скликання;
 • в межах затвердженого кошторису фонду оплати праці визначає структуру, штатну чисельність, посадові оклади працівників Асоціації;
 • приймає рішення про прийняття, звільнення з роботи та преміювання працівників Асоціації;
 • подає Раді для затвердження кандидатури на посаду віце-президентів;
 • укладає від імені Асоціації правочини, у тому числі договори, та дає від свого імені доручення на одержання матеріальних цінностей;
 • відкриває розрахункові та інші рахунки в банках, підписує першим підписом грошово-розрахункові документи;
 • забезпечує зв’язки із зарубіжними об’єднаннями банків та іншими організаціями;
 • вносить пропозиції щодо кандидатур Голови та суддів Третейського суду АУБ.

Президент Асоціації може делегувати свої права віце-президентам та іншим працівникам Асоціації.

 

вул. Євгена Сверстюка, 15 Київ 02002 Україна

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.                               
(044) 516-8775

Ознайомитись з політикою конфіденційності та захисту персональних даних

 

 

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Tomato Green Blue Cyan Dark_Red Dark_Blue

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction