RSS
24 Лютий
     
 
Новини АУБ
АУБ: ПІДСУМКИ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ ЗА 2010 РІК

moneycogs2.jpgЗа 2010 ріку індекс промислового виробництва становив - 11,0% (у 2009 році – падіння на 21,9%). Індекс споживчих цін становив 9,1%, (у 2009 році – 12,3%). Валові валютні резерви Національного банку України на кінець грудня 2010 року склали 34,58 млрд. доларів США (за рік зростання склало 20,66  млрд. доларів США).
         За даними НБУ в Україні станом на 1 січня 2011 року ліцензію на здійснення банківських операцій мали 176 банків. У стадії ліквідації перебуває 18 банків (17 - за рішенням НБУ, 1 – за рішенням суду).
Станом на 1 січня 2011 р. обсяг активів банківської системи становив 942,1 млрд. грн., приріст з початку року склав 61,8 млрд. грн., та в основному він відбувся за рахунок зростання вкладень у цінні папери, яке становило 44,2 млрд. грн. або в 2,1 рази.
За 2010 рік зобов’язання  банків зросли на 19,6 млрд. грн. і на  01.01.2011 року становили 804,4 млрд. грн. При цьому зростання коштів клієнтів банків склало  89,6 млрд. грн.
Власний капітал  банківської  системи України зріс на 22,6 млрд. грн. і за станом на 01.01.2011 року становив 137,7 млрд. грн.  Слід зазначити, що збільшення обсягу статутного капіталу банків з початку року склало 26,67 млрд. грн. (на 22,4%).
За 2010 рік банки отримали збиток у розмірі 13,0 млрд. грн. (у 2009 році збиток склав 38,5 млрд. грн.).
Облікова ставка НБУ з початку року зменшилася на 2,5% та складає 7,75% річних. Кредитні ставки банків у національній валюті з початку року зменшилися з 19,6% до 15,0% річних. За цей же період обсяг кредитів, наданих суб’єктам господарювання, зріс на 7,0%, а фізичним особам зменшився на 16,2%. 


*  *  *

       Для аналізу показників роботи банків Асоціація українських банків використала баланси 154 банків. За одержаними балансами виконано розрахунки ряду показників за станом на 01.01.2011 року, які представлені у 6 таблицях, у тому числі по індикативній групі банків, до якої увійшло 111 банків, зроблені розрахунки у динаміці для з’ясування загальносистемних тенденцій з початку 2010 року.
      Загальний обсяг активів 154 банків станом на 01.01.2011 року становив 885,0 млрд. грн., що становить 93,9% по банківській системі. По індикативній групі банків активи з початку року зросли на 53,33 млрд. грн., або на 7,50%.
     Структура активів індикативної групи протягом року зазнала певних змін: зменшилася питома вага кредитів з 67,45% до 60,79% у загальному обсязі активів; зросли вкладення у цінні папери з 4,28% до 8,72% та залишки на коррахунках з 8,88% до 10,16%.
     За станом на 01.01.2011 р. структура активів мала такий вигляд (у дужках – значення на 01.01.2010 року): 60,79% (67,45%) - кредитний портфель та лізинг; 10,16%(8,88%) -  коррахунки в інших банках; 8,72% (4,28%) - інвестиційний  портфель  (державні  цінні папери та вкладення в акції інших підприємств); 4,51% (4,38%) - депозити та кредити в інших банках; 4,26% (4,01%) - матеріальні та нематеріальні активи; 2,70%(2,33%) - готівка, чеки та банківські метали; 0,17%(0,15%) - інвестиції капіталу; 8,69%(8,52%) – інші активи.
     Структура кредитного портфеля за об’єктами кредитування індикативної групи станом на 01.01.2011 р. була такою: кредити юридичним особам – 70,37%(65,82%) - склали 430,1 млрд. грн.; кредити фізичним особам – 23,81%(28,75%) – 145,5 млрд. грн.; кредити та депозити іншим банкам – 5,82%(5,43%) – 35,6 млрд. грн.
    Структура зобов’язань за рік також змінилася. При цьому зросла питома вага строкових коштів з 30,50% до 35,20% та частка коштів до запитання з 16,65% до 20,39%; знизилася частка коштів банків з 34,90% до 28,85%.
      Станом на 01.01.2011 р. структура зобов’язань мала такий вигляд: 20,39%(16,65%)  - кошти клієнтів до запитання (розрахункові та поточні рахунки); 35‚20%(30,50%) - строкові кошти клієнтів (депозити нефінансових установ та фізичних осіб); 28‚85%(34,90%) - залучені строкові кошти банків; 1,88%(1,42%)  - коррахунки інших банків; 5,47%(6,80%) - субординована заборгованість;  5,32%(5,28%) – інші фінансові зобов’язання; 2,89%(4,45%) – інші зобов’язання.
      Обсяг  капіталу 154 банків на 01.01.2011 року становив 157 025,6 млн. грн., або 14 851,4 млн. ЄВРО. Обсяг сплаченого статутного капіталу становив 136 277,2 млн. грн., або 12 889,0 млн. ЄВРО.
По індикативній групі банків обсяг капіталу (без субординованого боргу) станом на 1.01.2011 року становив 114 868,0 млн. грн. Незважаючи на значний від’ємний поточний фінансовий результат, зростання статутного капіталу відбувалося випереджаючими темпами та склало 21,11% (20 208,4 млн. грн.), що призвело до зростання капіталу цих банків на 8,85% або    9 337,0 млн. грн.
     Фінансовий результат за 2010 рік 154 банків становив -9 844,7 млн. грн. проти -26 344,6 млн. грн. в 2009 році.
У індикативній групі банків прибуток за 2010 рік був від’ємний та склав -7 856,5 млн. грн., тоді як у 2009 році ці банки мали 18 272,3 млн. грн. збитку .
     За станом на 01.01.2011 р. структура доходів (в дужках – значення на 01.01.10 року): 80,25% (80,21%) - процентні, 10,01% (10,21%) - комісійні, 9,74% (9,58%) - інші.
     Структура процентних доходів: 60,29(56,97%) - від кредитів суб’єктам господарювання (юридичним особам); 21,78% (25,92% )- від кредитів фізичним особам; 5,02% (3,05%) - від цінних паперів; 1,65% (2,95%) - від розміщення коштів у інших банках; 11,26% (11,11%) - від інших операцій.
     Структура витрат: 44,85% (41,43%) - процентні витрати, 1,58% (1,56%) - комісійні витрати; 28,62% (24,63%) - інші витрати (витрати на утримання персоналу, оренду приміщення, утримання охорони тощо), 24,95% (32,59%) – створення резервів.
     Структура процентних витрат: 36,88% (28,94%) - за коштами фізичних осіб; 13,11% (17,71%) - за коштами інших банків; 11,82% (12,63%) - за залученими коштами суб’єктів господарювання (юридичних осіб); 0,58% (1,18%) - від цінних паперів; 11,33% (13,67%) - за коштами, залученими від НБУ; 3,94% (3,84%) - від коштів небанківських фінансових структур; 22,34% (22,03%) - за іншими операціями.


Прес-служба
Асоціації українських банків

 
НОВИНИ