RSS
21 Листопад
     
 
Новини АУБ
КОМЕРЦІЙНІ БАНКИ УКРАЇНИ. ПІДСУМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА ПЕРШЕ ПІВРІЧЧЯ 2010 РОКУ

040214081.jpgЗа перше півріччя 2010 року індекс промислового виробництва становив - 12,0% (у 2009 році – падіння на 31,1%). Індекс споживчих цін становив 3,3%, (у 2009 році – 8,6%). Валові валютні резерви Національного банку України на кінець червня 2010 року склали 29,52 млрд. доларів США (за півріччя зростання склало 15,61  млрд. доларів США).
         За даними НБУ в Україні, станом на 1 липня 2010 року ліцензію на здійснення банківських операцій мали 176 банків. У стадії ліквідації перебуває 18 банків (16 - за рішенням НБУ, 2 – за рішенням судів).
Станом на 1 липня 2010 р. обсяг активів банківської системи становив 889,2 млрд. грн., зменшення з початку року склало 1,5 млрд. грн., та в основному воно відбулося за рахунок скорочення обсягів кредитних операцій, частка яких становить 70,3% загальних активів.
За перше півріччя 2010 року зобов’язання  банків зменшилися  на 5,9 млрд. грн. і на  01.07.2010 року становили 758,6 млрд. грн. При цьому зростання коштів клієнтів банків склало  36,3 млрд. грн.
Власний капітал  банківської  системи України зріс на 4,4 млрд. грн. і за станом на 01.07.2010 року становив 130,6 млрд. грн.  Слід зазначити, що збільшення обсягу статутного капіталу банків з початку року склало 13,95 млрд. грн. (на 11,7%).
За перше півріччя 2010 року банки отримали збиток у розмірі 8,3 млрд. грн. (у 2009 році збиток склав 14,3 млрд. грн.).
Облікова ставка з початку року зменшилася на 1,75% та складає 8,5% річних. Кредитні ставки банків у національній валюті з початку року зменшилися з 19,6% до 14,1% річних. За цей же період обсяг кредитів, наданих суб’єктам господарювання  знизився на 0,31%, а фізичним особам - на 8,11%. 

*  *  *

       Для аналізу показників роботи банків Асоціація українських банків використала баланси 157 банків. За одержаними балансами виконано розрахунки ряду показників за станом на 01.07.2010 року, які представлені у 6 таблицях, у тому числі по індикативній групі банків, до якої увійшло 116 банків, зроблені розрахунки у динаміці для з’ясування загальносистемних тенденцій з початку 2010 року.
      Загальний обсяг активів 157 банків у першому півріччі 2010 року сягнув 845,8 млрд. грн., що становить 95,1% по банківській системі. По індикативній групі банків активи з початку року зросли на 13,50 млрд. грн., або на 1,76%.
     Структура активів індикативної групи протягом півріччя зазнала певних змін: зменшилася питома вага кредитів з 67,53% до 62,30% у загальному обсязі активів, міжбанківських кредитів з 4,24% до 3,73%; зросли вкладення у цінні папери з 4,43% до 6,89% та залишки на коррахунках з 8,65% до 10,95%.
     За станом на 01.07.2010 р. структура активів мала такий вигляд (у дужках – значення на 01.01.2010 року): 62,30% (67,53%) - кредитний портфель та лізинг; 10,95%(8,65%) -  коррахунки в інших банках; 6,89% (4,43%) - інвестиційний  портфель  (державні  цінні папери та вкладення в акції інших підприємств); 3,73% (4,24%) - депозити та кредити в інших банках; 4,01% (4,09%) - матеріальні та нематеріальні активи; 2,42%(2,39%) - готівка, чеки та банківські метали; 0,20%(0,17%) - інвестиції капіталу; 9,50%(8,50%) – інші активи.
     Структура кредитного портфеля за об’єктами кредитування індикативної групи станом на 01.07.2010 р. була такою: кредити юридичним особам – 58,24%(57,28%) - склали 306,4 млрд. грн.; кредити фізичним особам – 34,83%(35,77%) – 179,2 млрд. грн.; кредити та депозити іншим банкам – 5,64%(5,91%) – 29,0 млрд. грн.
    Структура зобов’язань з початку року також змінилася. При цьому зросла питома вага строкових коштів з 35,41% до 37,34% та частка коштів до запитання з 16,68% до 18,93%; знизилася частка коштів банків з 35,96% до 31,90%.
      Станом на 01.07.2010 р. структура зобов’язань мала такий вигляд: 18,93%(16,68%)  - кошти клієнтів до запитання (розрахункові та поточні рахунки); 37‚34%(35,41%) - строкові кошти клієнтів (депозити нефінансових установ та фізичних осіб); 31‚90%(35,96%) - залучені строкові кошти банків; 1,47%(1,32%)  - коррахунки інших банків; 4,24%(4,23%) - субординована заборгованість;  0,34%(0,65%) - цінні папери власного боргу; 5,74%(5,71%) - інші.
      Обсяг  капіталу 157 банків на 01.07.2010 року становив 152 147,5 млн. грн., або 15 774,8 млн. ЄВРО. Обсяг сплаченого статутного капіталу становив 126 207,9 млн. грн., або 13 085,4 млн. ЄВРО.
По індикативній групі банків обсяг капіталу (без субординованого боргу) станом на 1.07.2010 року становив 116 777,9 млн. грн. Незважаючи на значний від’ємний поточний фінансовий результат, зростання статутного капіталу відбувалося випереджаючими темпами та склало 11,82% (12 515,9 млн. грн.), що призвело до зростання капіталу цих банків на 3,52% або    3 975,4 млн. грн.
     Фінансовий результат за перше півріччя 2010 року 157 банків становив -7 828,2 млн. грн. проти -13 488,2 млн. грн. в 2009 році.
У індикативній групі банків прибуток за півріччя був від’ємний та склав -6 434,3 млн. грн., тоді як у першому півріччі 2009 року банки мали 6 800,9 млн. грн. збитку .
     За станом на 01.07.2010 р. структура доходів (в дужках – значення на 01.01.10 року): 85,86% (84,13%) - процентні, 10,67% (11,43%) - комісійні, 3,47% (4,43%) - інші.
     Структура процентних доходів: 65,89(62,74%) - від кредитів суб’єктам господарювання (юридичним особам); 26,45% (30,50% )- від кредитів фізичним особам; 5,42% (3,43%) - від цінних паперів; 2,24% (3,34%) - від розміщення коштів у інших банках; 0,01% (0,01%) - від інших операцій.
     Структура витрат: 44,71% (38,31%) - процентні витрати, 1,53% (1,56%) - комісійні витрати; 23,93% (21,49%) - інші витрати (витрати на утримання персоналу, оренду приміщення, утримання охорони тощо), 30,16% (39,15%) – створення резервів.
     Структура процентних витрат: 41,58% (33,90%) - за коштами фізичних осіб; 17,59% (23,54%) - за коштами інших банків; 14,31% (15,30%) - за залученими коштами суб’єктів господарювання (юридичних осіб); 0,80% (1,41%) - від цінних паперів; 15,10% (15,98%) - за коштами, залученими від НБУ; 6,49% (7,18%) - від коштів небанківських фінансових структур; 4,13% (2,70%) - за іншими операціями.


28 липня  2010  року                                                                     Асоціація українських банків
                                                                                                           ІАЦ “Банк-Інформ”
                                                                                                           тел. 512-41-50 

 
НОВИНИ