RSS
19 Лютий
     
 
З’їзд

5.2. Вищим органом Асоціації є З’їзд. Брати участь у роботі З’їзду мають право усі члени Асоціації українських банків шляхом делегування на нього свого представника.

5.3. Черговий З’їзд скликається не менше одного разу на рік і не пізніше 1 липня поточного року.

5.4. Позачерговий З’їзд скликається за рішенням Ради Асоціації, а також на вимогу не менше 1/3 членів Асоціації. Для скликання позачергового З’їзду за вимогою банків - членів Асоціації їм необхідно направити спільну письмову заяву на ім’я Голови Ради Асоціації з проектом порядку денного. Позачерговий З’їзд скликається Радою Асоціації у строк не пізніше як 30 днів з моменту отримання письмової заяви банків про скликання позачергового З’їзду.

5.5. З’їзд вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини представників членів Асоціації. Рішення З’їзду приймаються кваліфікованою більшістю голосів, присутніх на З’їзді представників членів АУБ з таких питань:
• прийняття Статуту Асоціації та внесення до нього змін і доповнень;
• прийняття рішення про припинення діяльності Асоціації;
• фінансування спільних проектів.
Рішення З’їзду Асоціації з усіх інших питань приймаються простою більшістю голосів присутніх на З’їзді представників членів АУБ.

5.6. До компетенції З’їзду Асоціації належить:
• прийняття Статуту Асоціації та внесення до нього змін і доповнень;
• розгляд і затвердження звітів Ради, Президента та Ревізійної комісії Асоціації;
• затвердження рішень Ради про прийняття до Асоціації та виключення з неї її членів;
• затвердження основних напрямів діяльності Асоціації та розгляд питань, запропонованих її членами;
• встановлення розміру та терміну сплати вступних і членських внесків;
• обрання строком на чотири роки Голови Ради та Президента Асоціації;
• визначення кількісного складу і обрання строком на чотири роки членів Ради та Ревізійної комісії з оновленням її персонального складу не менше ніж на 30 відсотків;
• делегування певної частини належних йому повноважень Раді або Президентові Асоціації.
5.7. У період між З’їздами управління Асоціацією здійснює Рада Асоціації.

 
НОВИНИ