RSS
24 Жовтень
     
 
Новини АУБ
Заявки на участь у всеукраїнському конкурсі річних звітів та веб-сайтів українських банків прийматимуться до 1 жовтня

В Асоціації українських банків триває підготовка до традиційного всеукраїнського конкурсу річних звітів та веб-сайтів українських банків. Адмініструє проведення цьогорічного конкурсу міжнародна аудиторська компанія “KPMG”. Термін прийняття заявок від банків на участь у конкурсі цього року продовжено до 1 жовтня.

Конкурс проводиться відповідно до підписаного 5 квітня 2007 року Меморандуму про співпрацю між Асоціацією українських банків та "великою 4-кою" міжнародних аудиторських фірм: " PricewaterhouseCoopers", “Deloitte & Touche”,  “Ernst & Young” та “KPMG”. Основною метою Меморандуму є співпраця АУБ та "великої 4-ки" міжнародних аудиторських фірм щодо спільної організації та проведення Всеукраїнського щорічного Конкурсу річних звітів та веб-сайтів банків.

У 2005 році Конкурс проводився Проектом МФК «Корпоративне управління в банківському секторі», а у 2006 році – за участі АУБ. Представники «великої 4-ки» разом з представниками ЗМІ  входили до складу журі Конкурсу протягом цих двох років. Протягом наступних двох років конкурс організовувався аудиторськими компаніями (2007 р. -  “Deloitte & Touche”, 2008 р. -  “Ernst & Young”)  спільно з АУБ.

Основними критеріями оцінки банків-учасників Конкурсу є:

Суттєвість та повнота розкриття інформації;
Якість подання інформації у звіті;
Аудиторський звіт без зауважень;
Розкриття кінцевих власників банку;
Розкриття інформації про політику та суми винагород керівництву (членів виконавчого органу та членів Спостережної ради);
Представлення переходу від фінансової звітності підготовленої за вимогами Нацбанку до фінансової звітності підготовленої згідно МСФЗ, чи у зворотньому напрямку;
Розкриття інформації про структуру власності групи, до якої входить банк.

Конкурс річних звітів банків мотивує та заохочує банківські установи слідувати найкращій практиці корпоративного управління, акцентуючи увагу на важливості прозорості банку та розкритті інформації.

З питань участі у конкурсі можна звертатись до АУБ. Контактна особа: Томілло Ірина Юріївна, тел. (044) 516-87-75, e-mail: tomillo@aub.com.ua .

Прес-служба
Асоціації українських банків


 

Додаток:

Критерії оцінки веб-сайтів банків-учасників конкурсу

 1. Суттєвість та повнота розкриття інформації на сайті

Інформація про банк
Новини банку
Преса про банк
Місія, цілі та стратегія Банку
Історія банку
Ліцензії
Рейтинги банку
Мiсце банку на ринку/ Основні напрями діяльності банку та основні види банківських продуктів
Аудитори банку

Акціонери банку
Значні акціонери (акціонери, які володіють понад 10% акцій)
Розкриття інформації про структуру групи, до якої входить банк
Розкриття кінцевих власників банку
Володіння акціями керівництвом (членами Спостережної ради та Правління)

Фінансова інформація та фiнансова звiтнiсть
Огляд дiяльності банку за останні три роки. Динаміка основних показників ефективності та надійності діяльності банку за останні три роки. (Основними показниками ефективності діяльності банку є доходність активів та акціонерного капіталу, чистий операційний дохід та дохід до оподаткування, тощо. Основними показниками надійності банку є обов’язкове та фактичне значення економічних нормативів (ліквідність, адекватність капіталу), величина регулятивного капіталу банку (в тому числі за складовими), якість кредитного портфелю (питома вага кредитів із негативною класифікацією та покриття їх резервами, тощо). (Правила оцінювання: якщо 3 роки - 2 бали, якщо 2 роки - 1 бал).
Фінансова звітність, наявна чи в складі річних звітів, що розміщені на сайті, чи окремо на веб-сайті:
Баланс, звiт про фiнансовi результати, звiт про рух грошових коштiв, звiт про власний капiтал за вимогами НБУ за останні три роки (Правила оцінювання: 5 балів при умові наявності всіх звітів за три роки, 3 бали за всі звіти за 2 роки,  2 бали - один рік. Якщо розміщені не всі звіти, то бали надаютьсявиходячи із 0.25 бала за кожний звітв кожному з трьох років).
Примiтки до вищеназваної фінансової звітності за вимогами НБУ за останні три роки (Правила оцінювання: 5 балів - за три роки, 3 бали за 2 роки, 1 бал - за 1 рік).
Фiнансова звiтнiсть, складена за міжнародними стандартами ФЗ з примітками за останні три роки (Правила оцінювання:10 балів при умові наявності у ФЗ за три роки всіх звітів (4х) та всіх приміток, 6 балів за всі звіти та примітки за 2 роки, 3 бали - всі звіти та примітки за один рік. Якщо розміщені не всі звіти, то бали надаються виходячи із 0.5 бала за кожний звіт/примітки за кожний рік)
Представлення у фінансовій звітності детальних даних про умови операцій з пов’язаними особами (відповідно до МСБО 24)
Висновки аудиторів на відповідні фінансові звіти, що розміщені на сайті.  (Правила оцінювання: за 3 роки - 3 бали, за 2 роки -2 бали, за 1 рік - 1 бал. При наявності висновків аудиторів без відповідної фінансової звітності наявної на сайті - 0 балів) .
Річні звіти за останні три роки наявні на сайті. (Правила оцінювання: за 3 роки - 6 балів, за 2 роки - 4 бали, за 1 рік - 2 бали).
Останні квартальні фінансові звіти наявні на сайті

Управління ризиками (інформація має бути розміщена окремо на сайті, а не в межах річного звіту)
Опис ризиків, на які наражається Банк в своїй діяльності
Опис прийомів та методів їх ідентифікації, оцінки та управління.
Стратегія та політики управління ризиками
Органи, залучені до управління ризиками

Практика дотримання принципів корпоративного управління.
Організаційна структура банку
Спостережна рада (склад, професiйний досвiд членів, дiяльнiсть не в межах банку, вiк, обсяг повноважень, тощо)
Правління (склад, професiйний досвiд членів, дiяльнiсть не в межах банку, вiк, обсяг повноважень)
Загальні збори акціонерів (робочі органи та процедури). Матеріали та підсумки зборів акціонерів за останні три роки (для АТ).
Опис практики захисту та дотримання прав дрібних акціонерів
Володіння акціями керівництвом (членами Спостережної ради та Правління)
Кодекс принципів корпоративного управління. Практика дотримання Принципів корпоративного управління України.
Політика та суми винагороди членів Спостережної ради та Правління

Опис та координати регіональних відділень банку. Контактна інформація.
Вакансії та карєрні можливості
Розкриття інформації, яке вимагається Фондом гарантування вкладів фізичних осіб

2. Якість подання інформації на сайті
Структурованість та логічність
Регулярність оновлення сайту
Приділення уваги всім зацікавленим сторонам банку (акціонерам, вкладникам, інвесторам, клієнтам, громадськості) фізичним особам, банкам кореспондентам), громадськості

3. Дизайн та навігація сайту
Швидкість користування веб-сайтом
Візуальна концепція веб-сайту
Можливість зворотнього звязку з користувачами сайту
Карта сайту
Посилання на корисні для користувачів джерела та сайти
Багатомовність сайту: українська , російська та англійська
Наявність функції  пошуку.

Умова попереднього відбору веб-сайтів банків до конкурсу:
Наявність повної фінансової звітності з примітками (за стандартами МСФЗ) та відповідного висновку аудитора за 2007 рік на двох мовах.


 
2009-09-07
 
НОВИНИ