RSS
19 Лютий
     
 
Підрозділи
Департамент бухгалтерського обліку та звітності

Головними завданнями Департаменту є органiзацiя та ведення бухгалтерського облiку, складання i подання бухгалтерської та податкової звiтностi, органiзацiя збору членських внескiв вiд банкiв - членiв АУБ, планування видаткiв та контроль за виконанням бюджету АУБ.

Основними напрямами дiяльностi департаменту є:

 • ведення бухгалтерського облiку та складання податкової, бухгалтерської та статистичної звiтностi, а також звiтностi до фондiв обов'язкового соцiального страхування;
 • вивчення законодавчих та iнших нормативних актiв з питань бухгалтерського та податкового облiку;
 • забезпечення своєчасних розрахункiв з бюджетом та позабюджетними фондами, а також за отриманi послуги та матерiальнi цiнностi;
 • розробка проекту бюджету та контроль за його виконанням;
 • нарахування та виплата заробiтної плати;
 • розрахунок розмiрiв членських внескiв для кожного банку - члена АУБ та контроль за надходженням внескiв;
 • пiдготовка та надання Президенту АУБ iнформацiї про фiнансовий стан АУБ.
 
Адміністративно-господарський Департамент

Основними завданнями департаменту є створення необхiдних органiзацiйних та технiчних умов функцiонування виконавчої дирекцiї, забезпечення матерiально-технiчними ресурсами її структурних пiдроздiлiв, вирiшення поточних господарських проблем.

Основними напрямами дiяльностi департаменту є:

 • виконання робiт, пов'язаних з експлуатацiєю примiщень виконавчої дирекцiї;
 • органiзацiя роботи секретарiату та канцелярiї;
 • органiзацiя роботи автотранспорту;
 • органiзацiя i проведення семiнарiв, нарад;
 • органiзацiя поточного контролю за виконанням рiшень постiйно дiючої наради тощо.
 
Прес-служба

Основними напрямами дiяльностi Прес-служби є:

 • Обробка інформації, підготовка прес-релізів, звернень, заяв, виступів, інтерв’ю та статей, інших інформаційних матеріалів, розміщення їх у ЗМІ всеукраїнського та регіонального характеру;
 • Організація і проведення прес-конференцій та брифінгів, акредитація журналістів;
 • Підготовка контенту для публікації на web-сайті АУБ;
 • Обробка листів комбанків до АУБ і підготовка “Банківських новин”, обробка листів АУБ до комбанків і підготовка новин АУБ, розміщення їх на сайті;
 • Моніторинг інформації про АУБ у ЗМІ;
 • Виконання іншої поточної роботи, пов’язаної з діяльністю прес-служби АУБ.
 
Iнформацiйно - аналiтичний центр

Головним завданням Інформаційно-аналітичного центру (ІАЦ) є аналіз стану банків, відстеження тенденцій розвитку другого рівня банківської системи і своєчасне Інформування керівництва Асоціації про їх зміну, підготовка та накопичення інформаційно-аналітичних матеріалів органів законодавчої та виконавчої влади, Національного банку України, банків-членів АУБ, надання відповідних матеріалів засобам масової інформації.

Основними напрямами дiяльностi IАЦ є:

 • збирання, систематизацiя, аналiз накопичення та зберiгання банкiвської, фiнансової та iншої iнформацiї;
 • розрахунки основних економiчних показникiв дiяльностi банкiв-членiв Асоцiацiї;
 • оперативне надання iнформацiйно-аналiтичних матерiалiв банкам-членам Асоцiацiї;
 • пiдготовка фiнансової, економiчної, банкiвської iнформацiї та аналiтичних матерiалiв для розповсюдження в засобах масової iнформацiї тощо.
 
Юридичний Департамент
Робота Юридичного департаменту спрямована на удосконалення правового забезпечення банківської діяльності. Управління розробляє пропозиції та зауваження до проектів законів, зміни до чинного законодавства з питань фінансів та банківської діяльності, пропозиції до проектів нормативних актів НБУ.

Забезпечення взаємодії з органами влади та департаменту, правоохоронними органами, Держфінмоніторингом, Державною службою охорони, Національним банком України, комітетами Верховної Ради України надає можливість об’єктивно відстоювати інтереси банківської системи в правовому полі.

Основними напрямами діяльності департаменту є:
 • аналіз чинних нормативно – правових  актів з точки зору покращення регулювання діяльності банківських установ;
 • підготовка зауважень до законопроектів з питань фінансів і банківської діяльності;
 • участь у подальшому вдосконаленні роботи у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та спрямований на боротьбу з фінансуванням тероризму;
 • підготовка та участь у роботі робочих груп, “круглих столів” та прийняття інших заходів, спрямованих покращення законодавчого регулювання банківської діяльності;
 • підготовка для керівництва Асоціації висновків щодо практики застосування чинного законодавства;
 • опрацювання текстів нормативно – правових актів різної юридичної сили (статутів, договорів, що укладає Асоціація, наказів, положень тощо);
 • представлення інтересів Асоціації та її членів (на їх прохання) у судових органах;
 • надання банкам – членам Асоціації роз’яснень з питань практики застосування чинного законодавства України.
 • здійснення інших заходів, спрямованих на захист та відстоювання інтересів банківської системи.
 

НОВИНИ