RSS
23 Лютий
     
 
Архів
Сергій Шумило. Філії іноземних банків в Україні: бути чи не бути?

Верховною Радою України у жовтні-листопаді 2005 р. заплановано розглянути проект Закону України №7274  “Про внесення змін до Закону України "Про банки і банківську діяльність" в частині відкриття філій іноземних банків. З цього приводу в банківському середовищі точаться гострі дискусії, зокрема щодо доцільності запровадження таких змін саме зараз. Одним з активних виразників інтересів національної банківської системи є Асоціація українських банків, яка в цьому питанні зайняла принципову позицію.

Нагадаємо, що цей законопроект вже виносився на розгляд парламенту, проте 4 березня 2004 р. в результаті звернень та роз”яснень АУБ, народні депутати  його відхилили.

Але політичні інтереси деяких лобістських груп беруть своє. А тому на цей рік відхилений законопроект щодо відкриття в Україні філій іноземних банків, після незначного доопрацювання, таки знову намагаються проштовхнути через парламент.

На переконання українських банкірів, допуск філій іноземних банків на фінансовий ринок України має слугувати перш за все національним інтересам. І тут вони мають сенс, коли наголошують на необхідності недопущення послаблення фінансового суверенітету держави, яке може статись у разі остаточного прийняття парламентом вищезгаданого законопроекту.

Причина занепокоєння вітчизняних банків обумовлена тим, що філії не є самостійними юридичними особами, а лише структурними підрозділами іноземних банків, діяльність яких регулюється іноземним законодавством і які абсолютно непідконтрольні Національному банку України. “Без відповідних обмежень, які відповідали б національним інтересам, це, по суті, призведе до появи “фінансових анклавів”,  операції  яких  будуть контролюватися іноземними фінансовими установами та регулюватися законодавчими нормами іноземних держав”, – переконаний президент АУБ Олександр Сугоняко.

Треба пам”ятати, що банківська система України давно відкрита для входження іноземного капіталу. Чинне законодавство дає можливість створювати в Україні банки з іноземним капіталом, але з обов’язковою вимогою: ці банки мають діяти у правовому полі України, на території якої вони отримують економічний зиск. І то мають бути дочірні банки. 

Про неоднозначність питання діяльності філій іноземних банків свідчить і світова практика, зокрема наявність обмежень щодо діяльності філій іноземних банків практично у всіх країнах. Так, скажімо, навіть сусідня Росія, яка готується до вступу в СОТ, прийняла рішення щодо недоцільності надавати можливість відкривати на своїй території філії іноземних банків. Остання дотримується досить жорсткого курсу на заборону діяльності іноземних філій, вважаючи, що вони повинні функціонувати виключно як дочірні банки, тобто як окремі юридичні особи. Обмежено діяльність іноземних філій і в Канаді та інших країнах.

За оцінками експертів як АУБ, так і комерційних банків, згаданий законопроект не передбачає обмежень на відкриття філій для банків з невисоким міжнародним рейтингом, або для тих, що взагалі рейтингу не мають. З-за економічної і політичної нестабільності в країні, банки з розвинених країн до нас не підуть. Проте в Україну, з-за відсутності відповідних обмежень, які відповідали б національним інтересам, можуть прийти банки з країн з неразвиненою економікою, які слугуватимуть в Україні своєрідними “офшорними” інструментами для відмивання коштів та інших незаконних операцій. А це вже реальна загроза національній безпеці та фінансовій стабільності України, яка, до того ж, не так давно зазнала суворих санкцій з боку FATF якраз через вітчизняні проблеми з боротьбою з відмиванням “брудних коштів”. То невже гіркий досвід нас нічому не навчив?

До того ж, новим законопроектом не визначені особливості створення, регулювання та нагляду за діяльністю, а також ліквідації філій іноземних банків. Це, у свою чергу, значно підвищує ризики клієнтів – резидентів України, – а неврегульованість питань обліку операцій та особливостей оподаткування створює умови для мінімізації податків та вивозу капіталу з України.

Значно простіший – через материнські банки – доступ філій до іноземних кредитних ресурсів створить нерівну конкуренцію на фінансовому ринку України, ставлячи філії в більш вигідні умови порівняно з українськими банками. Як наслідок, необмежений прихід філій іноземних банків на фінансовий ринок України може призвести до того, що переважна частина банківських операцій буде сконцентрована  в них.

За цих умов іноземні банки через свої філії фактично здійснюватимуть вирішальний вплив на характер та пріоритети економічного розвитку в державі, контролюватимуть найбільш ефективні сфери діяльності.

Іноземний банк приходить для надання кредитів, як правило, своїм корпоративним клієнтам. Це надасть дешеві і довгі кошти для підприємств з іноземним капіталом, що поставить ці підприємства у більш вигідні умови порівняно з національними виробниками. Цим будуть порушені умови рівної конкуренції на ринку для всіх суб’єктів підприємницької діяльності.

Одне з основних завдань держави у формуванні ринкових відносин полягає в забезпеченні рівних умов конкуренції для всіх суб’єктів ринку. Неврахування цього базового принципу при визначенні порядку входження в Україну філій іноземних банків може призвести до підриву національної банківської системи, хаотичності економічних процесів держави, гальмування розвитку національного виробництва, перш за все, малого та середнього бізнесу. Наслідок – зростання безробіття та інших соціальних проблем, з якими протягом останніх років зіштовхуються країни Східної Європи, зокрема, Польща.

Особливо небезпечною висока концентрація фінансових потоків в філіях іноземних банків стане в умовах погіршення економічних показників  розвитку  країни.

В умовах загрози фінансової кризи саме іноземні філії стануть найбільш нестабільною складовою фінансового ринку, оскільки головні банки для мінімізації своїх ризиків та втрат будуть згортати їх діяльність в Україні та відкликати кредитні ресурси та інвестиції. Швидке згортання діяльності філій іноземних банків при одночасній слабкості іншої частини банківського сектору призведе не тільки до поглиблення фінансової кризи, а й спровокує суцільний колапс економіки, яка залишиться без національної фінансової системи, здатної надати необхідну фінансову підтримку суб’єктам господарювання.

Лібералізація банківської системи, звичайно, має і позитиви. Проте уже сьогодні треба було б подбати про заходи  перестороги, які б у майбутньому дали б можливість захистити українську фінансову систему від негативів лібералізації. Для  цього, на переконання банківських фахівців, необхідно на законодавчому рівні чітко лімітувати частку закордонного капіталу на фінансовому ринку України. Вона не повинна перевищувати визначеної межі. Також є потреба на даному етапі розвитку вітчизняної банківської системи встановити розумні обмеження щодо впливу іноземного капіталу на економіку України.  І, відповідно, в  рамках процедури реєстрації філій іноземних банків слід передбачити додаткові заходи перестороги, завданням яких має стати недопуск на вітчизняний ринок фінансових установ з сумнівною репутацією чи орієнтованих на проведення ризикованих операцій з грошима кредиторів та вкладників.

Українські банки окреслили низку пропозицій щодо умов входження філій іноземних банків на фінансовий ринок Україну, які АУБ було направлено Верховній Раді України до другого читання законопроекту № 7274. На їх переконання, прийняття Закону без повного врахування цих пропозицій створить загрозу національній безпеці України.

Зокрема, щодо умов входження філій іноземних банків на фінансовий ринок України українські банкіри пропонують:

1. Для забезпечення єдиної системи регулювання і нагляду за діяльністю банківської системи України другого рівня в законопроекті чітко визначити, що:

- регулювання та нагляд за діяльністю філій іноземних банків в Україні здійснює Національний банк України відповідно до українського банківського законодавства;
- регулювання діяльності філій іноземних банків та розрахунок економічних нормативів здійснюється відповідно до розміру приписного капіталу філій, який для цілей регулювання прирівнюється до статутного капіталу банку.

2. Для захисту української банківської системи від приходу філій слабких іноземних банків з недостатньо високою репутацією передбачити в законопроекті, що право на відкриття філій мають банки, які відповідають наступним вимогам:

- статутний капітал іноземного банку має бути не менше 0,5  мільярда Євро;
- кредитний рейтинг іноземного банку має бути не нижче, ніж показник “А” за класифікацією однієї з міжнародно визнаних світових рейтингових агенцій.
Також пропонується підвищити до 5  мільйонів Євро мінімальні вимоги  до розміру приписного капіталу філії.

3. Для забезпечення захисту інтересів кредиторів філій іноземних банків в законопроекті українські банкіри пропонують передбачити норми щодо:
- правового статусу, порядку обліку та використання приписного капіталу філії;
- переліку заходів впливу з боку НБУ за порушення філіями іноземних банків банківського законодавства;
- особливостей ліквідацій філій іноземних банків, зокрема з ініціативи НБУ;
- права на відкриття філій банками тільки тих держав, з наглядовими органами яких НБУ укладені договори про обмін інформацією про роботу головного банку.

4. Для забезпечення прозорої діяльності філій іноземних банків на території України пропонується:

- передбачити норму щодо обліку операцій на окремому балансі філії;
- доопрацювати податкове законодавство з врахуванням специфіки оподаткування діяльності таких філій.

5. Для збереження принципу рівної конкуренції між українськими банками та філіями іноземних банків вітчизняними фахівцями пропонується включити до законопроекту наступні доповнення:

 - передбачити норму перехідних положень такого змісту:
“Ст.24 (в частині порядку відкриття філій іноземних банків) набуває чинності через 10 років після вступу України до СОТ, але не раніше, ніж країна  набуде суверенного рейтингу не нижче, ніж показник “А” за класифікацією однієї з міжнародно визнаних світових рейтингових агенцій”.

Ця пропозиція відповідає чинним нормам міжнародного права. З міжнародно-правової точки зору, вона є цілком правомірною, оскільки пунктом 2 Додатку щодо фінансових послуг до Генеральної Угоди про торгівлю послугами СОТ передбачається здійснення державами заходів, “які диктуються міркуваннями обачливості” або які необхідні “для забезпечення цілісності і стабільності фінансової системи”. А запропоновані заходи підпадають під таку категорію.
- передбачити обмеження на здійснення філіями іноземних банків окремих видів діяльності (залучення вкладів фізичних осіб, операції на фондовому ринку тощо).

Для запобігання монопольним зловживанням у разі концентрації великої долі ринку банківських послуг в філіях іноземних банків пропонується внести відповідні зміни до антимонопольного законодавства.

6. Також банкірами подано пропозиції щодо доцільності розробки окремого законопроекту з комплексного регулювання умов відкриття, регулювання діяльності, нагляду та оподаткування філій іноземних банків. Крім наведених вище позицій в законопроекті українськими банкірами запропоновано встановити:

-  норму участі іноземного капіталу в загальному капіталі банківської системи України;
- норму участі українських працівників в керівних органах філій іноземних банків;
передбачити, що право на відкриття філій іноземних банків має тільки головний банк, який знаходиться на території своєї юрисдикції (тобто накласти заборону на відкриття в Україні філій дочірніми іноземними банками).

В Асоціації українських банків наголошують на неприпустимості прийняття у другому читанні законопроекту № 7274 без врахування вищезгаданих зауважень, напрацьованих українськими банківськими фахівцями.
Чи прислухаються парламентарі до домки банкірів, покаже голосування. Як покаже воно, що може очікувати економіку України в разі появи нових ризиків та криз... Чекати залишилось небагато. Проте банківські фахівці сподіваються, що народні обранці таки не проігнорують думки тих, кого стосуватиметься новий закон.

Сергій Шумило
Керівник прес-служби
Асоціації українських банків

Журнал “Столичний Вісник”, жовтень 2005 р.

Пошук
НОВИНИ