RSS
17 Січень
     
 
Новини АУБ
ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ БАНКІВ НА 2007-2011 РОКИ

25.06.2007

I. Сприяння розвитку банківської діяльності.

1.1 Сприяння підвищенню конкурентоспроможності українських банків:
- запобігання необґрунтованому погіршенню умов капіталізації банків;
- ініціювання питання визначення максимальної долі іноземного капіталу у банківський системі України;
- проведення заходів, спрямованих на створення рівних конкурентних  умов для діяльності:
- банків з українським та іноземним капіталом;
- державних та приватних банків;
- великих, середніх та малих банків;
- відпрацювання спільно з НБУ порядку регулювання діяльності в Україні філій іноземних банків з урахуванням принципу рівних конкурентних умов;
- забезпечення конкурентної позиції банків на фінансованому ринку стосовно небанківських фінансових установ;
- сприяння зменшенню непродуктивних витрат банків.
1.2. Створення сприятливих умов для збільшення обсягів  діяльності та впровадження нових продуктів:
- робота з удосконалення нормативно-правової  бази щодо:
- іпотечного кредитування;
- кредитування фізичних осіб;
- сек’юритизації  активів;
- колекторської діяльності.
- співпраця з Верховною Радою та Урядом України щодо розширення компенсаційних програм кредитування:
- підприємств-сільгоспвиробників;
- суб`єктів малого бізнесу;
- програм молодіжного кредитування;
- окремих сфер і галузей економіки;
- сприяння розширенню можливостей  фізичних осіб здійснювати  перекази із-за кордону (без відкриття банківського рахунку) через мережу партнерів українських банків за кордоном.
1.3. Сприяння збільшенню обсягів залучених у банки коштів:
- сприяння створенню внутрішнього ринку довгострокових ресурсів;
- ініціювання удосконалення законодавства з питань залучення депозитів та виплати заробітної плати через установи банків;
- залучення коштів інвестиційних компаній та збільшення частки інвестування у банки коштів пенсійних фондів;
- удосконалення порядку виплати пенсій та інших видів грошової допомоги через установи банків;
- підтримання позиції щодо зменшення нормативу обов’язкового резервування за наявності відповідних макроекономічних умов;
- участь в удосконаленні законодавства з гарантування вкладів фізичних осіб;
1.4. Організація конференцій та форумів, спрямованих на встановлення більш тісних контактів між банками, фінансовими та діловими партнерами, з іншими потенційними інвесторами та клієнтами банків.
1.5. Організація круглих столів з провідними фахівцями банківської системи з питань обговорення проектів змін до Законів України, проектів постанов НБУ та змін (проектів змін) до інших нормативно-правових актів, що стосуються банківської діяльності.

II. Сприяння збільшенню обсягів валютних операцій шляхом лібералізації валютного ринку.

2.1. Участь в опрацюванні проекту Закону України “Про валютне регулювання та валютний контроль в Україні”;
2.2. Участь в розробці нормативних актів НБУ з валютного регулювання, зокрема щодо:
- поступового зменшення вимог щодо ліцензування окремих видів валютних операцій;
- запровадження інструментів хеджування валютних ризиків;
- оформлення та виконання розрахункових документів на здійснення операцій у іноземній валюті та порядку примусового списання за рахунок цих коштів;
- врегулювання порядку надання податковим органам інформації з питань валютного контролю.
2.3. Робота з Верховною Радою та Урядом України щодо відміни пенсійного збору з арбітражних операцій банків з купівлі-продажу іноземної валюти.

III. Створення умов для нарощення обсягів операцій банків з цінними паперами та розширення співпраці з іншими фінансовими установами.

3.1. Ініціювання та участь у розробці стратегії розвитку фінансової системи України.
3.2. Удосконалення законодавчого та інституціонального забезпечення діяльності банків на фондовому ринку:
- участь у доопрацюванні проекту Закону України “Про акціонерні товариства”;
- ініціювання та участь у розробці законопроекту  про інвестування для забезпечення лібералізації інвестиційних відносин та утвердження засад ефективного захисту  прав інвесторів;
- участь у створенні єдиної системи організованої торгівлі цінними паперами;
- забезпечення функціонування центрального депозитарію на базі приватної власності професійних учасників ринку.
3.3. Сприяння зростанню обсягу операцій банків з цінними паперами:
- удосконалення умов випуску та обігу на внутрішньому ринку державних цінних паперів України;
- створення сприятливих умов для випуску банками власних цінних паперів для розміщення їх за кордоном, зокрема на умовах субординованого боргу;
- подальше удосконалення порядку створення резервів під цінні папери.
3.4. Забезпечення балансу інтересів, прозорої конкуренції та посилення співпраці банків та  небанківських фінансових установ:
- моніторинг нормативно-правових актів з регулювання діяльності кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ з метою недопущення конкурентних переваг останніх на ринку мікрокредитування та споживчого кредитування фізичних осіб;
- удосконалення взаємовідносин банків із страховими компаніями щодо:
- надання страхових послуг;
- відміни обов’язкового рейтингування банків при збереженні резервів страхових компаній;
- забезпечення якісної співпраці з компаніями по управлінню активами та інвестиційними фондами, які здійснюють продаж своїх цінних паперів через установи банків.

IV. Сприяння впровадженню новітніх банківських технологій

4.1. Створення сприятливих умов для:
- подальшого розвитку масових електронних платежів та дистанційного (віддаленого) доступу до банківських продуктів та послуг;
- розвитку національної системи масових електронних платежів (НСМЕП);
-  переходу на електронний документообіг;
- масового запровадження у банках сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.
4.2. Удосконалення нормативних актів щодо порядку здійснення банками операцій з використанням платіжних карток.
4.3. Участь в розробці нормативно-правових актів, необхідних для запровадження в банківській системі новітніх банківських технологій.
4.4. Проведення семінарів з питань запровадження новітніх банківських технологій та нових продуктів.

V. Захист прав кредиторів.

5.1. Участь у процесі удосконалення нормативно-правового регулювання захисту прав кредиторів шляхом підготовки та аналізу законопроектів, спрямованих на:
- розробку механізмів протидії рейдерським схемам у банківській сфері;
- спрощення формальних процедур оформлення застави та реалізації заставленого майна, у тому числі шляхом позасудового урегулювання звернення стягнення на предмет іпотеки, застави;
- удосконалення процедури банкрутства стосовно обмеження використання боржником на свою користь мораторію на виконання законних вимог кредитора;
-  узгодження процедури банкрутства із виконавчим провадженням для створення механізму доступу органів державної виконавчої служби до необхідної інформації щодо боржника для задоволення вимог кредиторів;
- врегулювання юридичних колізій чинного законодавства України стосовно іпотеки та споживчого кредитування.
5.2. Сприяння створенню ринкових структур, діяльність яких спрямована на зменшення кредитних ризиків банків, зокрема:
- кредитних бюро;
- рейтингових агентств;
- колекторських фірм.
5.3. Надання юридичних консультацій та роз’яснень банкам-кредиторам з приводу їх порушених прав.
5.4. Застосування необхідних заходів реагування на скарги та звернення банків стосовно законності та обґрунтованості судових рішень;
5.5. Активізація роботи постійно діючого Третейського суду при Асоціації українських банків.

VI. Посилення надійності системи комерційних банків та прозорості її діяльності.

6.1. Участь в опрацюванні змін до Закону України “Про банки і банківську діяльність” з питань:
- порядку створення, державної реєстрації банків та отримання банківської ліцензії;
- розкриття інформації про структуру власності та реальних власників (контролерів) банку;
- порядку набуття істотної участі в статутному капіталі банку;
- удосконалення корпоративного управління в банках;
- удосконалення порядку призначення тимчасової адміністрації та ліквідації банків;
6.2. Участь в процесі удосконалення нормативно-правової бази з питань:
- порядку створення та реєстрації банків, їх філії та відділень;
- порядку надання банкам ліцензій на банківському діяльність;
- розрахунку економічних нормативів діяльності банків;
- порядку формування резервів під кредитні операції банків.
6.3. Ініціювання внесення змін до нормативних актів НБУ з питань нагляду та регулювання банківської діяльності за пропозиціями банків, зокрема щодо:
- стандартизації визначень “пов’язана особа” та “інсайдер”;
- спрощення процедур погодження з НБУ дозвільних документів.
6.4. Участь в підготовці до поступового переходу системи комерційних банків України на “Базель-2”.
6.5. Сприяння покращенню практики корпоративного управління в банках:
- розробка Кодексу професійної етики банкіра;
- проведення щорічного конкурсу на кращий річний звіт та web-сайт банку;
- удосконалення порядку оприлюднення фінансової звітності банку.
6.6. Участь в опрацюванні нормативних актів НБУ з остаточного переходу банків на МСБО.
6.7. Сприяння підвищенню ефективності статистичної звітності банків, зокрема шляхом скорочення кількості та частоти подачі звітів.
6.8. Участь в опрацюванні нормативних актів НБУ з удосконалення взаємовідносин зовнішніх аудиторів з банками та НБУ.
6.9. Сприяння подальшому розвитку служб внутрішнього аудиту банків.
6.10. Участь в удосконаленні законодавчого та нормативного забезпечення здійснення банками фінансового моніторингу:
- вдосконалення проекту Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом”;
- перегляд ознак фінансового моніторингу з метою побудови системи повідомлення Уповноваженого органу про операції лише у випадках наявності у банків достатніх мотивів здійснення клієнтом відмивання коштів;
- вдосконалення порядку ведення списків осіб, пов’язаних з терористичною діяльністю (транслітерація символів), взаємодія при зупиненні операцій;
- вдосконалення системи оплати за використання електронної пошти НБУ (або її ліквідація) для суб’єктів первинного фінансового моніторингу;
- вдосконалення порядку погодження НБУ (його територіальними управліннями) відповідальних працівників з проведення фінансового моніторингу.

VII. Підвищення рівня інформування органів влади та суспільства про діяльність банківської системи

7.1. Розробка і реалізація спеціальних мас-медійних проектів, направлених на висвітлення діяльності банківської системи та АУБ, роз’яснення значення банківської діяльності для економіки країни та суспільства (через газети, журнали, радіо, інтернет, телебачення):
- проведення АУБ прес-конференцій та “круглих столів” з актуальних питань банківської діяльності.
- надання ЗМІ прес-релізів та іншої інформації про діяльність АУБ та банківської системи.
- створення (на базі сайту) веб-порталу АУБ та інформування через нього банкірів та громадськості про актуальні питання банківської діяльності.
- створення та видання спеціалізованого періодичного журналу “Вісник АУБ”.
7.2. Об’єднання зусиль банківських PR-спеціалістів через створення  спеціалізованого «Клубу банківських PR-спеціалістів”, проведення в рамках такого Клубу навчальних семінарів, “круглих столів”, обговорень тощо.
7.3. Продовження доведення через ЗМІ та через звернення до державних органів влади позиції банків щодо неприпустимості дискредитації банківської діяльності у суспільстві та негативних наслідків для економіки країни від розповсюдження такої інформації.

VIII. Податкова політика.

8.1. Прийняття участі у реформуванні  податкової системи України, яку заплановано здійснити до 2015 року, зокрема:
- участь у розробці  проекту Податкового кодексу України з метою забезпечення:
- рівних  умов оподаткування банківських установ у порівнянні з іншими платниками податків;
- недопущення  покладення на банки додаткових функцій податкових агентів;
- моніторинг законопроектів, щодо внесення змін до чинного законодавства з питань оподаткування, які стосуються зміни умов оподаткування банківських установ, та надання зауважень та пропозицій до них;
- розгляд регуляторних актів ДПАУ, Мінфіну, НБУ з наданням правової оцінки відповідності їх чинному законодавству України;
- участь у робочих групах з питань вдосконалення системи оподаткування, створених Державною податковою адміністрацією України, Національним банком України, Міністерством фінансів України, Комітетом з питань фінансів та банківської діяльності.
8.2. Прийняття участі у роботі Громадської колегії при Державній    податковій адміністрації України.
8.3. Здійснення інших заходів, спрямованих на захист і відстоювання інтересів банківської системи.

IX. Охорона, безпека банківських установ, інкасація коштів і перевезення  валютних цінностей.

9.1. Співпраця з відповідними структурами з охорони та безпеки у сприянні становленню цивілізованого конкурентного середовища  на ринку послуг охорони та безпеки банківської діяльності.
9.2. Правовий захист банківських установ від монополізму на ринку послуг охорони банківських установ, інкасації коштів і перевезення валютних цінностей.
9.3. Удосконалення нормативно-правового забезпечення банківської діяльності  з питань охорони, безпеки банківських установ, інкасації коштів і перевезення валютних цінностей:
- участь у підготовці, внесенні пропозицій та прийнятті проектів Законів України:
- “Про банки та банківську діяльність”( в частині охорони їх майна та майна клієнтів );
- “Про зброю в цивільному обігу”;
- “Про охоронну діяльність”;
            - участь у розробці та впровадженні Положення про вимоги щодо технічного стану та організації охорони приміщень  банків України.

X. Підвищення кваліфікації банківських працівників.

10.1. Організація роботи Національного центру підготовки банківських працівників України.
10.2. Організація короткострокових тематичних семінарів для фахівців банків з актуальних питань банківської діяльності.
10.3. Доведення до банків інформації про проведення навчальних семінарів за кордоном.
10.4. Співпраця з вищими навчальними закладами, зокрема з КНЕУ, КТЕУ, Університетом банківської справи НБУ, з організації підготовки банківських спеціалістів.

XI. Зв’язки з регіональними банківськими союзами.

11.1. Посилення координації дій з регіональними банківськими союзами при здійсненні роботи, направленої на удосконалення нормативно-правового забезпечення банківської діяльності.
11.2. Підвищення рівня інформованості АУБ про діяльність банків на регіональному рівні шляхом:
- проведення виїзних засідань Ради АУБ;
- участі керівництва АУБ в конференціях та нарадах регіональних банківських союзів.

XIІ. Міжнародні зв’язки.

12.1. Співпраця з представництвами МВФ, Світового банку, ЄБРР, інших міжнародних фінансових інституцій з метою поширення інформації про стан української банківської системи.
12.2. Участь АУБ і комерційних банків в проведенні міжнародних конференцій, семінарів, симпозіумів.
12.3. Підтримання професійних зв’язків та обмін інформацією з національними банківськими Асоціаціями Польщі, Литви, Латвії, Росії та інших країн СНД, з якими АУБ укладені угоди про співпрацю.
12.4. Здійснення підготовчих заходів до вступу АУБ до асоційованого членства в Європейській банківській Федерації та налагодження зв’язків з національними банківськими асоціаціями країн Європейського союзу.
12.5. Забезпечення представництва АУБ в регіональних робочих групах Організації Економічного Співробітництва і Розвитку з питань  корпоративного управління в банках.
12.6. Продовження роботи у вирішенні питання щодо започаткування співробітництва українських банків з комерційними банками іноземних країн.


 

Пошук
НОВИНИ