RSS
15 Грудень
     
 
Новини АУБ
В м. Києві відбувся ХІІ-й З’їзд Асоціації українських банків

08.10.2006

В м. Києві відбувся ХІI-й З”їзд Асоціації українських банків, в якому взяли участь керівники комерційних банків – членів АУБ та голови регіональних банківських союзів. 

В роботі З’їзду також взяли участь почесні гості: Голова Верховної Ради України  п.Мороз О.О., перший заступник Голови Секретаріату Президента України п.Яценюк А.П., перший заступник Голови Національного банку України п. Шаповалов А.В., Голова Ради НБУ п.Геєць В.М., Голова Комітету з питань фінансів і банківської діяльності ВР України  п.Порошенко П.О., Голова Державної Комісії з регулювання ринків фінансових послуг України п.Альошин В.Б., Голова Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України п.Балюк А.І., перший заступник Голови Антимонопольного комітету п.Мельниченко О.І.

Також на З’їзді були присутні народні депутати України, керівні працівники Центрального апарату та регіональних управлінь НБУ, представники державних і громадських організацій, об’єднань професійних учасників ринку, закордонних банківських асоціацій, міжнародних фінансових інституцій, представники засобів масової інформації, інші гості.

На З”їзд АУБ було винесено питання функціонування банківської системи в сучасних умовах, пріоритети її розвитку, проблеми, які потребують законодавчого та нормативно-правового врегулювання, питання підвищення ролі Асоціації українських банків в захисті інтересів учасників кредитно-фінансового ринку тощо.

На початку роботи З’їзду прозвучали привітання від Президента України Віктора Ющенка, інших посадових осіб та гостей З’їзду.

Зі своїми доповідями виступили Голова Верховної Ради України Олександр Мороз, перший заступник Голови НБУ Анатолій Шаповалов, Голова парламентського Комітету з питань фінансів та банківської діяльності Петро Порошенко, Президент АУБ Олександр Сугоняко, в.о. Голови Ради АУБ, народний депутат України Станіслав Аржевітін та інші.

В своїй доповіді Президент АУБ проаналізував сучасний стан національної банківської системи, навів якісні зміни в показниках діяльності банків. Ним відзначено, що чисті активи банків за період з 1999 по 2005 рр. зросли більш як у 10 разів і досягли на кінець 2005 р. 214 млрд. грн., їх частка у ВВП складає 51%, капітал банків зріс у 5,5 рази і досяг на 1.01.2006 р. 4,9 млрд. доларів США, депозити зросли 11 разів і складають на 1.01.2006 р. 134 млрд. гривень, кредити зросли у 13,5 разів і склали на 1.01.2006 р. 156,4 млрд. грн., процентні ставки знизились більш ніж у тричі. Також відзначено динаміку розміщення банків у групах за обсягом регулятивного капіталу та показано сутєве зменшення  кількості банків з капіталом до 5 млн. Євро.

Наголошуючи на системних проблемах банківської діяльності та завданнях їх розв’язання, Олександр Сугоняко відзначив існуючі проблеми у захисті прав кредиторів, на фондовому ринку, в податковому регулюванні, охороні та інкасації, капіталізації банків, неврегульованості присутності іноземного капіталу, поширенні недостовірної інформації про діяльність банків тощо.

Серед питань, які розглянуто на З”їзді, чільну увагу приділено темам незалежності НБУ, спрощення регулювання банківської діяльності, створення конкурентного середовища,  рівних умов для всіх банків в Україні тощо.

Заслухавши та обговоривши доповіді виступаючих, ХІІ З’їзд АУБ відзначив, що за період з липня 2003 року по вересень 2006 року Асоціацією українських банків проведено значну роботу, спрямовану на забезпечення стабільності банківської системи, підвищення рівня її капіталізації, недопущення системних банківських криз, удосконалення нормативно-правового забезпечення банківської діяльності, захист прав та інтересів комерційних банків.

Разом з тим, зазначається в Постанові З”їзду, зміна курсу соціально-економічної політики, розвиток економіки, прихід у банківську систему України крупного іноземного капіталу, євроінтеграційні наміри та дії керівництва держави щодо вступу до СОТ ставлять перед банківською системою нові завдання – підвищення конкурентоспроможності українських банків, покращення нормативно-правового та конкурентного середовища, запровадження стандартів діяльності та професійної поведінки на ринку, підвищення суспільної довіри до банків.

Успішна реалізація цих завдань вимагає суттєвого посилення ролі АУБ як представника професійних інтересів системи комерційних банків у державних органах влади. З цього приводу З’їзд постановив здійснити заходи щодо підвищення статусу та значення АУБ як важливого громадського елемента фінансово-банківського ринку, а саме:

- звернутися з клопотанням до Голови Верховної Ради України    п.Мороза О.О. щодо включення Президента АУБ п.Сугоняка О.А. до складу Ради НБУ (за квотою Верховної Ради України);
- звернутися з клопотанням до Президента України п.Ющенка В.А. щодо включення Президента АУБ п.Сугоняка О.А. до складу позаштатних радників Президента України  з питань банківської діяльності;
- звернутися з проханням до керівництва Верховної Ради і Національного банку України  продовжити  практику підготовки та обговорення законопроектів і нормативних актів, що стосуються банківської справи, через робочі групи із залученням представників АУБ та комерційних банків;
- забезпечити участь АУБ у координаційних радах, створених при державних органах влади, ДПАУ, Держфінмоніторингу, АМК, ДКЦПФР тощо.
Основними напрямами діяльності АУБ на найближчий період З”їздом визначено:
- роботу з адаптації національного фінансового та банківського законодавства до норм Європейського Союзу;
- забезпечення захисту прав банків-кредиторів та їх вкладників;
- забезпечення умов справедливої конкуренції на фінансово-банківському ринку;
- зменшення регуляторного навантаження та запровадження механізму саморегулювання окремих видів діяльності банків;
- активізацію роботи у сфері валютного регулювання;
- удосконалення корпоративного управління у банках, сприяння запровадженню на банківському ринку кодексу професійної етики;
- сприяння розширенню діяльності банків на фондовому ринку;
- захист інтересів банків на фінансових ринках;
- недопущення перекладання на банки непритаманних їм функцій державного та податкового контролю;
- оптимізацію фінансового моніторингу;
- захист інтересів банків у сфері оподаткування;
- удосконалення інформаційно-аналітичної діяльності та зв’язків з громадськістю;
- посилення роботи з представлення української банківської системи на міжнародному рівні та налагодження зв’язків з іноземними банківськими асоціаціями;
- підвищення координуючої ролі АУБ у діяльності регіональних банківських союзів.

З метою переходу АУБ до нової якості роботи у відповідності з вимогами часу З”їздом ухвалено рішення про посилення ресурсного забезпечення діяльності Асоціації та надано доручення виконавчій дирекції АУБ розробити план діяльності на 2008 – 2011 роки.

Окрім питань посилення якісного забезпечення діяльності АУБ, З”їзд розглянув питання кадрових змін в складі Ради АУБ. Зокрема, Головою Ради Асоціації обрано народного депутата України Станіслава Аржевітіна, заступниками Голови Ради Асоціації обрано п.п. Блащука Ю.О. (Голова Правління КБ “Міжнародний іпотечний банк”), Тимонькіна Б.В. (Голова Правління АКБ “Укрсоцбанк”), Яременка Ю.В. (Голова Правління КБ “Старокиївський”).

До складу Ревізійної комісії АУБ обрано п.п. Колесника Я.В. (АКБ “Форум”), Лихочас А.О. (ВАТ “Український професійний банк”), Аліфанову Т.Б. (ВАТ “Перший інвестиційний банк”).
 
З”їздом затверджено рішення про прийнятя до складу АУБ нових членів, внесено зміни до Статуту АУБ, прийнято інші рішення, які сприяимуть Асоціації українських банків більш ефективно провадити свою діяльність по захисту національної банківської системи.

За підсумками роботи З”їздом АУБ ухвалено Звернення до Верховної Ради, Президента, Кабінету міністрів України. В цьому зверненні, зокрема, банкіри привертають увагу влади на ті системні небезпеки, які стають на заваді подальшого зростання національної банківської системи. Серед них однією з перших визначено недосконалість системи захисту прав кредиторів в Україні. У зверненні зазначається, що “банківська система потребує комплексних законодавчих змін, які б гарантували беззастережний захист прав кредитора та оперативне функціонування механізмів щодо реалізації кредитором своїх прав, зокрема щодо реалізації застави та інших видів кредитного забезпечення”. Також банкіри наголошують на потребі подальшого удосконалення механізму захисту вкладників банків – фізичних осіб, які є теж кредиторами.

Привертається у зверненні і увага до питання зміцнення незалежності Національного банку України. На переконання банкірів, до Ради НБУ необхідно включати політично незаангажованих та незалежних професіоналів, позбавлених конфлікту інтересів, що зміцнить якість функціонування НБУ як дійсно незалежного монетарного центру національної економіки.

Торкаючись питання захисту конкурентного середовища, банкіри наголошують, що українська банківська система продовжує працювати в умовах неконкурентного національного правового поля. З одного боку, законодавчі вимоги, зокрема щодо обов’язкового розміру статутного капіталу, до небанківських фінансових установ набагато менші, ніж до банків, з другого боку - активно просувається ідея допуску на фінансовий ринок України філій іноземних банків без будь-яких обмежень. Українські  банки сподіваються, що оцінка на дотримання принципів рівної конкуренції стане обов”язковою при прийняті будь-якого законодавчого та нормативного акту.

Наголосили банкіри і на недоліках в податковому регулюванні. Як зазначається у зверненні: “Єдине, чого вимагає банківська система, – зрозуміле визначення правил, стабільність та дотримання чинного законодавства, передусім владою. Яскравий приклад недотримання цих принципів – проект Державного бюджету на 2007 рік, який передбачає зміну методики створення страхових резервів за рахунок валових витрат та перерахунок вже сформованих банками резервів за минулі роки”.

Серед іншого банкіри відзначили неефективне застосування нецільових джерел формування пенсійного фонду. Застосування зазначеного збору з операцій купівлі-продажу безготівкової валюти фактично унеможливлює проведення банками короткострокових торгівельних операцій з іноземною валютою в країні. В той же час, відзначають в АУБ, без таких операцій неможливо забезпечити повноцінне функціонування валютного ринку, а також ринкове, а не адміністративне курсоутворення та досягнення у майбутньому вільної конвертованості національної валюти – гривні. З цієї причини банківська спільнота звертається до всіх владних інституцій із закликом підтримати вимогу щодо скасування зазначеного вище збору до пенсійного фонду з торгівельних (арбітражних) операцій банків.

Банкіри закликають до ефективного діалогу влади та бізнесу. “Банківська спільнота відкрита для дії і діє”, – зазначається у Зверненні ХІІ З”їзду АУБ до влади.

Пошук
НОВИНИ