RSS
16 Грудень
     
 
Новини АУБ
Президент АУБ взяв участь у Кримській міжбанківській конференції

05.06.2006

Президент Асоціації українських банків Олександр Сугоняко взяв участь у XIII-й Кримській міжбанківській конференції, що відбулася 2 – 3 червня 2006 року в Алушті (АРК Крим).

У конференції взяли участь керівники 25 банків і філій Криму, Начальник Головного управління НБУ в АРК В. А. Берегуля, Екс-прем'єр-міністр АРК А.Ф. Бурдюгов, Президент Асоціації «Кримський банківський союз» В.П. Прадун, Заступник Голови ДПА в АРК А.В. Добровльський, Президент Харківського банківського союзу А. М. Волок, Виконавчий директор ХБС У.В. Кушнарьова, Виконавчий директор Одеського банківського союзу В.І. Янчуков, Проректор з навчальної роботи Української академії банківської справи Б. А. Дадашев.

В ході конференції були обговорені актуальні питання роботи банків Республіки, а також проблеми, що стоять перед банківською системою України. Зокрема, було приділино увагу таким питанням:

· Демонополізація ринку охоронних послуг, і зокрема ринку інкасаторських послуг. Підтримано необхідність внесення змін до законодавства з метою надання банкам права використання вогнепальної зброї для здійснення функцій охорони коштів, валютних цінностей, при їх збереженні в банківських установах і при проведенні інкасації і перевезенні.
· Посилення заходів впливу на осіб, що ухиляються від повернення отриманих кредитів.
· Необхідність внесення змін до документів, що регламентують відкриття і роботу пунктів обміну іноземної валюти з метою обліку специфіки Криму, як регіону з явно вираженою сезонністю даного бізнесу.
· Перспективи співробітництва з Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC).
· Активізація роботи з Регіональним відділом Державного комітету фінансового моніторингу України в АР Крим і м. Севастополі зі спільної реалізації програм і проектів в області здійснення фінмоніторингу .
· Підтримано звернення до Асоціації українських банків, регіональних банківських союзів України з пропозицією про спільне проведення в Криму, під егідою АУБ, загальноукраїнської банківської конференції восени 2006 року.

На засіданні виступили:
Прадун В.П., Берегуля В.А., Бурдюгов А.Ф., Сугоняко А.А., Волок А.М., Дадашев Б.А., Добровольський А.В.,  Дубинін С.А., Фінкельштейн Б.Г.

Затверджено рішення Президентської ради про прийом до членів Асоціації АКБ «Форум».

Низка банкірів АРК нагороджені грамотами Асоціації українських банків і Асоціації «Кримський банківський союз».

Також на засіданні обговорені питання поточної діяльності Асоціації та визначені перспективні напрямки роботи.

За підсумками роботи конференції прийнята резолюція.

По закінченні засідання відбулося спілкування учасників конференції з засобами масової інформації АРК.

 


Додаток:

Резолюция
XIII Крымской межбанковской конференции

г. Алушта 02 июня 2006 г.


Обсудив актуальные вопросы работы на рынке банковских услуг и деятельности Ассоциации “Крымский банковский союз” по координации усилий банков в отстаивании интересов банковского сообщества, участники конференции считают необходимым продолжить работу, направленную на укрепление стабильности банковской системы, защиту интересов банков-членов Ассоциации.

Решено:

1. Признать необходимым:

1.1. Демонополизацию рынка охранных услуг, и в частности рынка инкассаторских услуг. Внести изменения в законодательство с целью предоставления банкам права использовать огнестрельное оружие для осуществления функций охраны денежных средств, валютных ценностей, при их хранении в банковских учреждениях и при проведении инкассации и перевозки.

1.2. Законодательно закрепить необходимость обязательного исполнения депозитного договора обеими сторонами с целью ужесточения возможностей одностороннего расторжения его по инициативе вкладчика.

1.3. Отменить отдельные положения закона «Про внесення змін до Закону України "Про захист прав споживачів"» с целью недопущения дискриминационного отношения к кредитору, усиления борьбы с недобросовестными заемщиками.

1.4. Обратиться с предложением о внесении изменений в закон “Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей” в части изменения процедуры выдачи ипотечных кредитов для упрощения потребителям, имеющим несовершеннолетних детей, доступа к кредитным ресурсам.

1.5. Ужесточить меры воздействия на лиц, уклоняющихся от возврата полученных кредитов, вплоть до введения уголовной ответственности.

2. Обратиться к Национальному банку Украины с предложением о необходимости внесения изменений в:

2.1 “Положение о порядке формирования и использования резерва для возмещения возможных потерь по кредитным операциям банков” в котором в расчет резерва под кредитные риски включить такой предмет обеспечения кредита, как страхование кредитного риска. Процент стоимости обеспечения предлагаем установить на уровне прочих имущественных прав в зависимости от классификации кредитной операции.
2.2. В п. 10.9 «Положения про порядок создания и государственной регистрации банков, открытия их филиалов, представительств, отделений», в котором предусмотреть возможность заключения договора аренды помещения для открытия отделения на 1 год в случае, если помещение находится в государственной собственности (договора с Фондом госимущества).

3. Предложить внести изменения в документы, регламентирующие открытие и работу пунктов обмена валюты с целью учета специфики Крыма, как региона с явно выраженной сезонностью данного бизнеса.

4. Признать нуждающимся в широком обсуждении экономистами и банкирами предложения об ограничении права банков на выдачу кредитов в иностранной валюте.
5. Продолжить сотрудничество с Международной финансовой корпорацией (IFC) с целью повышения уровня корпоративного управления в банках АРК и внедрения современной международной практики.

6. В рамках подписанного соглашения об общих основах сотрудничества, активизировать работу с Региональным отделом Государственного комитета финансового мониторинга Украины в АР Крым и г. Севастополе по совместной реализации программ и проектов в области осуществления финмониторинга, проведении взаимных консультаций, семинаров, конференций и других мероприятий в интересах банков и филиалов Крыма

7. Продолжить работу по созданию в Крыму центра переподготовки и повышения квалификации банковских специалистов.

8. Обратиться к Ассоциации украинских банков, региональным банковским союзам Украины, с предложением о совместном проведении в Крыму, под эгидой АУБ, общеукраинской банковской конференции осенью 2006 года.

 

www.akbs.org.ua

 

 

Пошук
НОВИНИ