RSS
16 Грудень
     
 
Новини АУБ
Банки України та Білорусі поглиблюють співпрацю

19.01.2006

Угоду про співробітництво між Асоціацією українських банків (АУБ) та Асоціацією білоруських банків (АББ) підписали в Києві 19 січня Президент АУБ Олександр Сугоняко та Голова АББ Фелікс Чернявський.

По завершенню церемонії підписання Угоди керівники обох Асоціацій дали в АУБ представникам ЗМІ прес-конференцію на тему: “Розвиток та співпраця систем комерційних банків України та Білорусі”.

Як повідомили учасники прес-конференції, метою підписання Угоди є:

  • зміцнення ділових зв'язків та співпраці між банками і організаціями, що входять до складу Асоціації білоруських банків і Асоціації українських банків, з метою розвитку і зміцнення банківських систем обох країн;
  • здійснення обміну інформацією про стан економіки Білорусі та України про їхні банківські системи;
  • сприяння   поширенню   передового   досвіду   у   сфері   банківських технологій і банківських послуг; здійснення обміну інформацією про новації в організації банківської справи, на фінансовому і валютному ринках обох держав;
  • сприяння обмінові досвідом   службовцями   банків - членів Сторін, перепідготовці і підвищенню кваліфікації банківського персоналу;
  • проведення спільних консультацій, нарад, конференцій з питань фінансово-банківської діяльності тощо.

Учасники прес-конференції наголосили на необхідності посилення співпраці між комерційними банками України і Білорусі, в чому підписання згаданої Угоди буде важливим кроком.

Під час прес-конференції Голова Асоціації білоруських банків Фелікс Чернявський поділився з журналістами своїми враженнями від роботи Національного банку України, Асоціації українських банків, комерційних банків України.

Зокрема, білоруського гостя цікавили напрямки діяльності Асоціації українських банків, її взаємодія з комерційними банками, співпраця з Національним банком України, Комітетами Верховної Ради України, іншими державними установами та організаціями. В АУБ він отримав інформацію про нагальні проблеми та досягнення. Був поінформований про діючу в Україні систему гарантування вкладів населення, систему електронних платежів, заходи щодо успішного подолання кризи 1998 р. та зняття з України санкцій FATF в 2003 р., довготривалу боротьбу за забезпечення повноцінної конкуренції на ринку послуг збройної охорони банків тощо.

Зі свого боку Голова АББ поінформував, що їх Асоціація створена в 1990 р., до її складу зараз входить близько 18 республіканських банків з розгалуженою мережею філій і відділень по всій республіці (близько 500), 1 представництво іноземного банку і кілька організацій, діяльність яких по'язана з функціонуванням банківської системи. Банкам-членам Асоціації належить майже 90 відсотків активів і всього банківського капіталу.

Асоціація білоруських банків бере участь у розробці і реалізації грошово-кредитної політики, у підготовці проектів нормативно-правових актів, розробляє і направляє в державні органи пропозиції з регулювання банківської діяльності, організовує і проводить конференції, семінари, виставки та інші заходи щодо питань грошово-кредитної політики і банківської справи, сприяє становленню і розвитку співробітництва банків Білорусі з закордонними фінансово-кредитними організаціями; надає членам Асоціації правову, організаційну, консультаційну та іншу допомогу.

Під час прес-конференції керівники АУБ та АББ позитивно оцінили результати зустрічі, висловилися за необхідність поглиблення співпраці, регулярних контактів, обміну інформацією тощо, що сприяло б розвитку співпраці систем комерційних банків України та Білорусі в цілому.


Прес-служба
Асоціації українських банків

______________________________________________


Банкі Украіны і Беларусі паглыбляюць супрацоўніцтва

Дамову аб супрацоўніцтве паміж Асацыяцыяй украінскіх банкаў (АУБ) і Асацыяцыяй беларускіх банкаў (АББ) падпісалі ў Кіеве 19 студзеня Прэзідэнт АУБ Аляксандр Сугоняко і Старшыня АББ Фелікс Чэрняўскій.

Па завяршэнні цырымоніі падпісання Дамовы кіраўнікі абедзвюх Асацыяцый далі ў АУБ прадстаўнікам СМІ прэс-канферэнцыю на тэму: "Развіццё і супрацоўніцтва сістэм камерцыйных банкаў Украіны і Беларусі".

Як паведамілі ўдзельнікі прэс-канферэнцыі, мэтай падпісання Дамовы яўляецца:

  • умацаванне дзелавых сувязяў і супрацоўніцтва паміж банкамі і арганізацыямі, якія ўваходзяць у склад Асацыяцыі беларускіх банкаў і Асацыяцыі ўкраінскіх банкаў, з мэтай развіцця і ўмацаванні банкаўскіх сістэм абедзвюх краін;
  • ажыццяўленне абмену інфармацыяй аб стане эканомікі Беларусі і Ўкраіны і іх банкаўскіх сістэм;
  • садзейнічанне распаўсюджванню перадавога доследу ў сферы банкаўскіх тэхналогій і банкаўскіх паслуг; ажыццяўленне абмену інфармацыяй аб навацыях у арганізацыі банкаўскай справы, на фінансавым і валютным рынках абедзвюх дзяржаў;
  • садзейнічанне абмену доследам службоўцамі банкаў - чальцоў Бакоў, перападрыхтоўцы і падвышэнню кваліфікацыі банкаўскага персанала;
  • правядзенне агульных кансультацый, нарад, канферэнцый па пытаннях фінансава-банкаўскай дзейнасці і т.п..

Удзельнікі прэс-канферэнцыі падкрэслілі неабходнасць узмацнення супрацоўніцтва паміж камерцыйнымі банкамі Ўкраіны і Беларусі, у чым падпісанне згаданай Дамовы будзе важным крокам.

Падчас прэс-канферэнцыі Старшыня Асацыяцыі беларускіх банкаў Фелікс Чэрняўскій падзяліўся з журналістамі сваімі ўражаннямі ад працы Нацыянальнага банка Ўкраіны, Асацыяцыі ўкраінскіх банкаў, камерцыйных банкаў Украіны.

У прыватнасці, беларускага госця цікавілі напрамкі дзейнасці Асацыяцыі ўкраінскіх банкаў, яе ўзаемадзеянне з камерцыйнымі банкамі, супрацоўніцтва з Нацыянальным банкам Украіны, Камітэтамі Вярхоўнай Рады Ўкраіны, іншымі дзяржаўнымі ўстановамі і арганізацыямі. У АУБ ён атрымаў інфармацыю аб наяўных праблемах і дасягненнях. Быў паінфармаваны аб дзеючай ва Ўкраіне сістэме гарантавання ўкладанняў насельніцтва, сістэму электронных плацяжоў, мерапрыемствы па паспяховым пераадоленні крызісу 1998 г. і здыманні з Украіны санкцый FATF у 2003 г., барацьбу за забеспячэнне паўнавартаснай канкурэнцыі на рынку паслуг узброенай аховы банкаў і т.п..

Са свайго боку Старшыня АББ паведаміў, што іх Асацыяцыя створаная ў 1990 г., у яе склад зараз уваходзіць каля 18 рэспубліканскіх банкаў з разгалінаванай сеткай філіялаў і аддзяленняў па ўсёй рэспубліцы (блізка 500), 1 прадстаўніцтва замежнага банка і некалькі арганізацый, дзейнасць якіх звязаная з функцыянаваннем банкаўскай сістэмы. Банкам-чальцам Асацыяцыі прыналежыць амаль 90 адсоткаў актываў і ўсяго банкаўскага капіталу.

Асацыяцыя беларускіх банкаў прымае ўдзел у распрацоўцы і рэалізацыі грашова-крэдытнай палітыкі, у падрыхтоўцы праектаў нарматыўна-прававых актаў, распрацоўвае і накіроўвае ў дзяржаўныя органы прапановы па рэгуляванні банкаўскай дзейнасці, арганізоўвае і праводзіць канферэнцыі, семінары, выставы і іншыя мерапрыемствы па пытаннях грашова-крэдытнай палітыкі і банкаўскай справы, аказвае садзейнічанне станаўленню і развіццю супрацоўніцтва банкаў Беларусі з замежнымі фінансава-крэдытнымі арганізацыямі; падае чальцам Асацыяцыі прававую, арганізацыйную, кансультацыйную і іншую дапамогу.

Падчас прэс-канферэнцыі кіраўнікі АУБ і АББ дадатна ацанілі вынікі сустрэчы, выказаліся ў карысць неабходнасць паглыблення супрацоўніцтва, рэгулярных кантактаў, абмену інфармацыяй і т.п., што аказвала бы садзейнічанне развіццю супрацоўніцтва сістэм камерцыйных банкаў Украіны і Беларусі ў цэлым.

Прэс-служба
Асацыяцыі ўкраінскіх банкаў

Пошук
НОВИНИ